Supplementum

Suplement CLVIII

Berichte Biochemie und Biologie, 1971, v.350, ss. 499-500. Stanisław Skóra and Jan Marian Włodek: The gudgeon (Gobio gobio L.) from the basins of the rivers Czarna Staszowska and Kamienna. (Die Gründel [Gobio gobio L.] in den Flußgebieten von Czarna Staszowska und Kamienna.) Acta hydrobiol. (Kraków) 13, 87 — 105 (1971). Die Flußgebiete der Czarna und… read more »

Suplement CLVII

Malanowski Zbigniew: Fauna pasożytnicza brzany (Barbus barbus L.) ze środkowego biegu Wisły. The Parasitic Fauna of Barbel (Barbus barbus L.) from the Middle Course of the Vistula River. — Roczniki Nauk Rol. T. 58 : 1951 ss. 373—386. Streszczenie Praca niniejsza miała za zadanie poznanie ilościowego i jakościowego składu pasożytów brzany (Barbus barbus). Zbadano ogółem 91… read more »

Suplement CLVI

Pliszka F., Dziekońska J., Backiel T., Kossakowski J. Włodek St, 1951, Badania nad odżywianiem się ryb w Wiśle. Rocz. Nauk rol., 57, ss. 203-236. Streszczenie Praca omawia stosunki pokarmowe leszcza (Abramis brama), krąpia (Blicca björkna), brzany (Barbus barbus) i certy (Vimba vimba), pozyskanych ze środkowego biegu Wisły, głównie z rejonu Warszawy; w odniesieniu do certy… read more »

Suplement CLV

Białokoz W. 1990 – Evaluation of the intensity and efficiency of bleak – Alburnus alburnus (L.) – feeding in Tajty Lake, Masurian Lakeland, Poland. Comparative analisis of methods. Ekol. pol., 38, 2, s. 163-183. 5. SUMMARY The paper presents the results of 3-year studies of the food passage period, food consumption and food utilization for… read more »

Suplement CLIV

Klimczyk-Janikowska. M., 1974, Pokarm i charakterystyka biometryczna krąpia (Blicca björkna L.) ze zbiornika zaporowego w Goczałkowicach [Food and biometric characteristic of the silver bream (Blicca björkna L.) from the reservoir at Goczałkowice]. Acta Hydrobiol., 16 (3—4): 241—254. Abstract — The food and biometry of the silver bream (Blicca björkna L.) from the reservoir at Goczałkowice… read more »

Sidebar