Supplementum

Suplement XCVIII

Sprawozdanie, oraz Materjały do fizjografji kraju, Tom 12, 1878, s. 162-164 Akademja Umiejętności w Krakowie. Zapiski zoologiczne Podał Prof. M. Łomnicki Gobius¹ fluviatilis Pall. (Czopek rzeczny — biały). Bardzo liczny w obu Bystrzycach i w Woronie w okolicy Stanisławowa: Jamnica, Wołczyniec, Pasieczna, Podłuże i Podpieczary. Otrzymywałem także tę rybkę z Jezupola i Pobereża pod Maryampolem,… read more »

Suplement XCVII

Sprawozdania Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego, T. 9, 1954, s. 106-108 JANINA ORSKA Wpływ temperatury na rozwój szkieletu osiowego u ryb kostnoszkieletowych Streszczenie* Cechy merystyczne, jak ilość kręgów, promieni płetwowych i łusek, są w ichtiologii systematycznej ważnymi kryteriami przy wyróżnianiu gatunków, podgatunków i ras ryb. Cechy te są uważane przez ichtiologów za sztywne i ustalone genetycznie. Szereg… read more »

Suplement XCVI

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO IM. BOLESŁAWA BIERUTA Seria B – Biologia, Nr 2, 1957, s. 15-26 IRENA GÓRSKA WPŁYW PROCESÓW UTLENIANIA NA OBRAZ HISTOLOGICZNY TARCZYCY RYB Streszczenie Wyjęcie ryb z wody doprowadza do obniżenia procesów utleniania, które z kolei wywołują zmiany w obrazie histologicznym gruczołu tarczykowego. Analiza histologiczna gruczołu ilustruje stopień nasilenia jego aktywności wydzielniczej…. read more »

Suplement XCV

PÓŁ WIEKU RAPANUI, Jerzy Putrament. Wydawnictwo CZYTELNIK Warszawa 1975 r. str. 320. KIEŁBIE Te małe, piaskowego koloru rybki, przez podręczniki wpisane między szkodniki, bo wyżerające ikrę cenniejszych gatunków, były u nas wyjątkowo szanowane. Świetne żywce, wysoko cenione przez szczupaki-smakosze, zgoła zaś jedyne w swoim rodzaju na okonie. Ta wysoka ocena spowodowała wytrzebienie podstawowych stad kiełbi…. read more »

Suplement XCIV

Roczniki Nauk Rol. i Leśn. Tom XVIII, 1927, s. 85-98 Edward Schechtel Pokarm powietrzny u pstrąga (Trutta fario L.) Z Zakładu rybactwa i łowiectwa Wydz. Roln.-Leśnego Uniw. Poznańskiego (Wpłynęło: 27. VII. 1927). Właściwość pstrągowatych, a zwłaszcza pstrąga strumiennego (T. fario L.), pobierania t. z. pokarmu powietrznego, t. z. chwytania owadów  spadłych z powietrza na powierzchnię… read more »

Sidebar