Supplementum

Suplement LXXVIII

Roczniki Wyższej Szkoły Rolniczej w Poznaniu, XXII (1964), ss. 89-100. JÓZEF KAJ, JAN KOŁACKI, BOGDAN WŁOSZCZYŃSKI PRÓBA OKREŚLENIA PŁODNOŚCI LINA (TINCA TINCA L.)  Z JEZIOR GORZYŃSKICH Z Katedry Rybactwa   Lina zaliczyć można do tych gatunków ryb, których biologia rozrodu, w warunkach zbiorników jeziornych, jest stosunkowo mało znana. Przedmiotem niniejszej pracy jest przedstawienie wyników badan… read more »

Suplement LXXVII

Pliszka Fr. 1954. Spostrzeżenia nad wpływem warunków rozrodu ryb jeziorowych na liczebność populacji ich stadiów młodocianych (The effect of spawning conditions in lakes on the survival rate of juveniles). Polskie Archiwum Hydrobiologii [Polish Archives of Hydrobiology]. T. 1 (XIV), PWN, Warszawa 1953, p. 165-188 [Engl. summ.].   Warunki rozrodu lina Lin w jeziorach mazurskich trze… read more »

Suplement LXXVI

PRZEGLĄD GEOGRAFICZNY 1954 (26) s. 154-166 Recenzje Poszukiwanie podstaw rybackiego zagospodarowania jezior. Praca zbiorowa Instytutu Rybactwa Śródlądowego. Roczniki Nauk Rolniczych, tom 67— D 1953. Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa 1953, s. 373. Oparcie większości działów gospodarki leśnej i rolniczej na podstawach naukowych spowodowało powstanie w ramach prac poświęconych tym zagadnieniom ekonomicznym szeregu opracowań fizjograficznych… read more »

Suplement LXXV

  Skóra S., 1964. Charakterystyka lina (Tinca tinca L.) ze zbiornika Goczałkowickiego, Acta Hydrobiol., 6, 2, 97—118. Podsumowanie wyników U lina podobnie jak i u innych ryb karpiowatych, występował nierówny wzrost w zależności od płci, samice rosły szybciej, a samce wolniej. Indeks ruchomy wykazuje, że średnia szybkość wzrostu wymiarów ciała malała z wiekiem. Współczynniki zmienności… read more »

Suplement LXXIV

Roczniki Wyższej Szkoły Rolniczej, Poznań, T. 36, (1967), s. 233-239 BOGDAN WŁOSZCZYŃSKI  OKREŚLENIE WIEKU U OKONIA (PERCA FLUVIATILIS L.) Z Katedry Rybactwa Wiek okonia określa się na podstawie łusek [6,11 i inni] względnie kości pokrywowej (os operculum) wieczka skrzelowego [3,10 i inni]. Za pierścień roczny na łusce u osobników młodszych klas wiekowych uważa się leżące… read more »

Sidebar