Witaj na Fishbase.pl

Zoologia

Suplement LXXX

Urban, Ewa. 1984. Energy balance and nitrogen changes of grass carp (Ctenopharyngodon idella Val.) larvae and fry under different food conditions. I. Energy balance. Ekol. pol, 30, 327-391. 7. SUMMARY The 3-124 days old grass carp was examined. During 121 days parameters of nitrogen balance were investigated, i. e., food ration, nitrogen increase in biomass and… czytaj dalej »

Suplement LXXIX

Prejs Andrzej. Experimentally increased fish stock in the pond type Lake Warniak. IV. Feeding of introduced and autochthonous non-predatory fish. Ekologia Polska, 21: 465-505. 1973. 2. Food of tench (Tinca tinca (L.)). The dominant role in the feeding of tench had the animal food, which was 89% of the total food weight (Tab. III). This… czytaj dalej »

Suplement LXXVIII

Roczniki Wyższej Szkoły Rolniczej w Poznaniu, XXII (1964), ss. 89-100. JÓZEF KAJ, JAN KOŁACKI, BOGDAN WŁOSZCZYŃSKI PRÓBA OKREŚLENIA PŁODNOŚCI LINA (TINCA TINCA L.)  Z JEZIOR GORZYŃSKICH Z Katedry Rybactwa   Lina zaliczyć można do tych gatunków ryb, których biologia rozrodu, w warunkach zbiorników jeziornych, jest stosunkowo mało znana. Przedmiotem niniejszej pracy jest przedstawienie wyników badan… czytaj dalej »

Suplement LXXVII

Pliszka Fr. 1954. Spostrzeżenia nad wpływem warunków rozrodu ryb jeziorowych na liczebność populacji ich stadiów młodocianych (The effect of spawning conditions in lakes on the survival rate of juveniles). Polskie Archiwum Hydrobiologii [Polish Archives of Hydrobiology]. T. 1 (XIV), PWN, Warszawa 1953, p. 165-188 [Engl. summ.].   Warunki rozrodu lina Lin w jeziorach mazurskich trze… czytaj dalej »

Suplement LXXVI

PRZEGLĄD GEOGRAFICZNY 1954 (26) s. 154-166 Recenzje Poszukiwanie podstaw rybackiego zagospodarowania jezior. Praca zbiorowa Instytutu Rybactwa Śródlądowego. Roczniki Nauk Rolniczych, tom 67— D 1953. Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa 1953, s. 373. Oparcie większości działów gospodarki leśnej i rolniczej na podstawach naukowych spowodowało powstanie w ramach prac poświęconych tym zagadnieniom ekonomicznym szeregu opracowań fizjograficznych… czytaj dalej »

Sidebar