Suplement LXXX

Urban, Ewa. 1984. Energy balance and nitrogen changes of grass carp (Ctenopharyngodon idella Val.) larvae and fry under different food conditions. I. Energy balance. Ekol. pol, 30, 327-391.

7. SUMMARY

The 3-124 days old grass carp was examined. During 121 days parameters of nitrogen balance were investigated, i. e., food ration, nitrogen increase in biomass and excretion (F and U together) of such compounds as total nitrogen, ammonia nitrogen, urea nitrogen, protein and amino acid nitrogen as control. All experiments were conducted at 21°C. During the experiments the fish were fed with: zooplankton, Tubificidae, plants (filamentous algae and Lemna minor), mixed food (Tubificidae, plants) and pellets. These kinds of food were given to fish ad libitum in the following variants: (1) zooplankton + Tubificidae Z + T, (2) Tubificidae (19% of lipids) T1, (3) Tubificidae  (26% of lipids) T2, (4) plants given to fish from the 19th day of life R1, (5) plants given to fish from the 30th day of life R2, (6) Tubificidae, filamentous algae, L. minor M, (7) pellets (G). The fish fed with natural food (zooplankton, Tubificidae,  plants) took the greatest amounts of nitrogen from the food most abundant in lipids (Fig. 1). Food pellets were also an abundant source of nitrogen for fish. Fish taking with food relatively great amounts of nitrogen compounds excreted them also abundantly, mostly the fish fed with food pellets (Fig. 3).

The fish up to two months showed the best assimilation of protein from animal-plant and animal animal food. Older fish showed the best assimilation of protein from animal food abundant in lipids (Fig. 10).

The grass carp in larval stage did not assimilate plant food, lost weight and after some 35 days died, whereas they assimilated animal food with an intensity exceeding that observed for active predators (U-1 = 81.0%. Urban 1982).

Grass carp in the fry stage assimilated the protein of plant material in only 19.3%, of which 62.0% was used for growth (Fig. 13). At the same time they assimilated the protein of animal-plant food in 52.5%, of which 51.2% was accumulated in increments. Protein from food abundant in lipids (Tubificidae with 26% of lipids) was assimilated in 50.5%, of which about 22.2% was accumulated in body increment. Protein from animal food, containing less lipids (Tubificidae with 19% of lipids), was assimilated in 44.2% on the average, of which about 45% was used for body increments. Thus (Table IX), it can be concluded that plant protein, although poorly assimilated by grass carp fry, is indispensable for growth and development, and next, that protein from animal food abundant in lipids, although better assimilated, is half as much used for increments as that from animal food less abundant in lipids (comparison of fish from group T1 and T2), and third — that young grass carp having food abundant in lipids use it for biomass and catabolize protein in metabolism.

Ammonia nitrogen, depending on the kind of food, was 4.2% (group R1) — 60.6% (group M) of all nitrogen excreted (Fig. 6).

The percentage of urea nitrogen was 10 times higher in excretions of fish having better condition and biomass increments (Tables III. IV) and was 0.1-10.9%, depending on the kind of food and age of fish.

The larvae of grass carp in the initial stage of exogenous feeding excrete considerable amounts of protein taken with food. Full protein digestion of animal protein w as first observed in fry from group Z + T (age of fish 31-40 days. Fig. 9); the enzymatic system for the digestion of plant food forms later.

8. POLISH SUMMARY

Badaniami objęto amury w wieku od 3 do 124 dni. W ciągu 121 dni badano parametry bilansu azotu, tj. rację pokarmową, przyrost azotu w biomasie oraz wydalanie (F i U sumarycznie) takich związków, jak azot całkowity, amoniakalny, mocznikowy, białko oraz kontrolnie azot aminokwasowy. Wszystkie eksperymenty prowadzono w temp. 21°C. W czasie trwania doświadczeń ryby karmiono: zooplanktonem, Tubificidae, roślinami (glony nitkowate oraz Lemna minor), pokarmem mieszanym (Tubificidae, rośliny) i granulatem. Pokarmy te podawano rybom ad libitum u następujących wersjach: (1) zooplankton + Tubificidae Z + T, (2) Tubificidae (19% lipidow) T1, (3) Tubificidae (26% lipidów) T2, (4) rośliny podawano rybom od 19 dnia życia R1, (5) rośliny podawane rybom od 30 dnia życia R2, (6) Tubificidae, glony nitkowate, L. minor M, (7) granulat G.

Ryby karmione pokarmami naturalnymi (zooplankton, Tubificidae, rośliny) pobierały największe ilości azotu z pokarmu najbogatszego w lipidy (rys. 1). Pokarm granulowany był dla ryb również bogatym źródłem azotu. Ryby pobierające w pokarmie względnie duże ilości związków azotowych również odpowiednio dużo ich wydalały, a najwięcej ryby karmione granulatem (rys. 3).

Ryby w wieku powyżej 2 miesięcy najlepiej przyswajają białko z bogatego w lipidy pokarmu zwierzęcego (rys. 10).

Amury w stadium larwalnym nie przyswajają pokarmu roślinnego, chudną i po ok. 35 dniach zdychają podczas gdy pokarm zwierzęcy asymilują z intensywnością przewyższającą przyswajalność stwierdzoną u aktywnych drapieżników (U-1 = 81,0%, Urban 1982).

Amury w stadium narybku przyswajają białko pokarmu roślinnego w zaledwie 19,3%, z czego na przyrost spożytkowane było 62,0% (rys. 13). W tym samym czasie przyswajają białko pokarmu zwierzęco-roślinnego w 52,5%, z czego w przyrostach zatrzymywane było 51,2%. Białko z pokarmu zwierzęcego bogatego w lipidy (Tubificidae z 26% lipidów) przyswajane było w ok. 50,5%, z czego w przyrostach ciała odkładane było ok. 22,2%. Białko z pokarmu zwierzęcego zawierającego mniej lipidów (Tubificidae z 19% lipidów) przyswajane było średnio w ok. 44,2%, z czego na przyrost ciała zużywane było ok. 45%. Na tej podstawie (tab. IX) można wnioskować, że po pierwsze dla amurów w stadium narybku białko roślinne, chociaż słabo przyswajalne, jest niezbędne do wzrostu i rozwoju, po drugie, że białko z pokarmu zwierzęcego bogatego w lipidy, mimo iż lepiej jest przyswajalne, jest 2-krotnie słabiej wykorzystywane na przyrosty niż białko z pokarmu zwierzęcego o mniejszej zawartości lipidów (z porównania ryb grupy T1 i T2), po trzecie, że młode amury mając w pokarmie dużą zawartość lipidów wbudowują je w biomasę, a białko katabolizują w procesach metabolicznych.

Azot amoniakalny stanowił w zależności od rodzaju pokarmu od 4,2% (grupa R1) do 60,6% (grupa M) całego wydalanego azotu (rys. 6).

Udział azotu mocznikowego był ok. 10-krotnie większy w wydalinach ryb odznaczających się lepszą kondycją i przyrostami biomasy (tab. III. IV) i stanowił od 0,1 do 10,9% w zależności od rodzaju pokarmu i wieku ryb.

Larwy amura w początkowym okresie odżywiania egzogennego wydalają znaczne ilości białka pobranego w pokarmie. Pełne trawienie białka zwierzęcego obserwowano dopiero u narybku z grupy Z + T (wiek ryb 31-40 dni, rys. 9); układ enzymatyczny dostosowany do trawienia pokarmu roślinnego wykształca się jeszcze później.

*

*                                                                 *

Fischer, Z., 1968. Food selection in grass carp (Ctenopharyngodon idella Val.) under experimental conditions. Pol. Arch. Hydrobiol. 15:1-8.

5. SUMMARY

Analysis was made of the food selection of grass carp against 10 plant species under experimental conditions with the availability of food being at its maximum. Ivlev’s method was applied. Young fish (about 1 year old) weighing about 21 g each showed a slight selection towards the plants examined (Tab. 1). The highest selectivity was found towards plant species of soft structure (Lemna minor, Lactuca sativa, and Glycerta fluitans). Variable selectivity was shown by fish towards: Juncus effusus, Hottonia palustrae, Potamogeton natans, and Sphagnum sp., depending on set of species with which they were exposed to fish at a given experiment. On the other hand, plants with hard and rigid structure: Carex hudsonii, Galium palustrae, and Typha latifolia — were clearly avoided. It can be assumed that the morphological structure of food and the degree of development of mouth apparatus of young fish are the important factors in food selection.

Rate of consumption was ascertained for grass carp with different plants species fed to the fish. The daily consumption varies from 661.90 to 9,786.27 calories, 5,224.85 on the average.

6. STRESZCZENIE

Badano wybiórczość pokarmową białego amura wobec 10 gatunkow roślin w warunkach eksperymentalnych, przy maksymalnej dostępności pokarmu. Wybiórczość pokarmową określano metodą Ivleva. Młode ryby (wiek około 1 roku) wagi około 21 g wykazują małą wybiórczość pokarmową wobec użytych do doświadczeń roślin (tab. 1). Największa wybiórczość wystąpiła wobec roślin o miękkiej strukturze (Lemna minor, Lactuca sativa, Glyceria fluitans). Wybiórczość zmienna, zależna od zestawu gatunków roślin współpodanych występowała u: Juncus effusus, Hottonia palustris, Potamogeton natans, Sphagnum sp. Natomiast rośliny o strukturze twardej i sztywnej — Carex hudsonii, Galium palustre, Typha latifolia — były wyraźnie unikane. Można przypuszczać, że u młodych ryb jednym z czynników decydujących o wybiórczości jest budowa i stopień wykształcenia aparatu gębowego.

Uzyskano też dane tyczące się racji pokarmowej białego amura przy pokarmie składającym się z różnych gatunków roślin. Wielkość oznaczonej racji dobowej wynosi od 661.90 do 9786.27, średnio 5224.85 cal.

*

*                                                                 *

Fischer Z. 1972a – The elements of energy balance in grass carp (Ctenopharyngodon idella Val.). Part II. Fish fed with animal food. Pol. Arch. Hydrobiol. 19, pp. 65–82.

6. SUMMARY

The studies aimed at comparison of energy budgets of grass carp fed with exclusively plant and exclusively animal food. These detailed studies concerned the body growth efficiency. The following findings were ascertained:

1. Grass carp bred under laboratory conditions is omnivorous.

2. Growth rate of grass carp fed with exclusively plant food is smaller than when fed with exclusively animal food. The dependences of body growth from body weight are as follows:

animal food: P = 1.92 • W1.18,
plant food: P = 11.51 • W0.46.

3. Food assimilability by grass carp fed exclusively with animal food was about 40% and that of fish fed exclusively with plant food about 20%.

4. Energy transformation efficiency indices for grass carp on animal food are: K1 = 12.5%, K2 = 40.4%, but on plant food: K1 = 2.2%, K2 = 14.5%.

5. In grass carp 95.8 g in weight, fed with animal food exclusively, non-protein RQ amounted to 0.81. In the process of respiration, lipids are burned at 53%, carbohydrates at 30% and proteins at 18%.

6. In grass carp 35.0 g in weight, fed with plant food exclusively, non-protein RQ was 0.91. At the process of respiration carbohydrates are being burned at 58.3%, proteins at 29.1% and lipids at 12.6%

7. STRESZCZENIE

Badania miały na celu porównanie bilansów energetycznych białego amura przy stosowaniu pokarmu wyłącznie roślinnego i wyłącznie zwierzęcego. Szczególnie badania te dotyczyły wydajności wykorzystania energii tych pokarmów na przyrost ryb. Stwierdzono:

1. Biały amur hodowany w warunkach laboratoryjnych ma cechy ryb wszystkożernych.

2. Wzrost amura żywionego pokarmem wyłącznie roślinnym jest mniejszy, niż żywionego pokarmem wyłącznie zwierzęcym. Zależności przyrostów od wagi ryb przedstawiają się następująco:

pokarm zwierzęcy: P = 1,92 • W1,18

pokarm roślinny: P = 11,51 • W0,46

3. Przyswajalność pokarmu białego amura żywionego pokarmem wyłącznie zwierzęcym wynosi około 40%, a żywionego pokarmem wyłącznie roślinnym około 20%.

4. Wskaźniki wydajności energetycznej białego amura żywionego pokarmem wyłącznie zwierzęcym wynoszą: K1 = 12,5%, K2 = 40,4%, natomiast te same wskaźniki dla amura żywionego pokarmem wyłącznie roślinnym wynoszą: K1 = 2,2%, K2 = 14,5%.

5. U amura o średniej wadze 95,8 g żywionego pokarmem wyłącznie zwierzęcym RQ niebiałkowe wynosi średnio 0,81. Przy oddychaniu lipidy spalane są w 53%, węglowodany w 30%, a białka w 18%.

6. U amura o średniej wadze 35,0 g karmionego wyłącznie roślinami RQ niebiałkowe wynosi średnio 0,91. Przy oddychaniu węglowodany spalane są w 58,3%, białka w 29,1% a lipidy w 12,6%.

*

*                                                                 *

Fischer Z. 1972b – The elements of energy balance in grass carp (Ctenopharyngodon idella Val.). Part III. Assimilability of proteins, carbohydrates and lipids by fish fed with plant and animal food — Pol. Arch. Hydrobiol. 19: 83-95.

5. SUMMARY

The investigations aimed at tracing the pathways of main organic compounds: proteins, carbohydrates, and lipids taken by grass carp in food, the degree of their usage and excretions. Two different types of food were supplied: animal food (Tubificidae) and plant food (Lactuca sativa). The food was always supplied in excess. The fish examined were 40 to 120 g in weight, fingerlings taken from fish ponds. Samples of the above mentioned components were carried out.

It was found that grass carp fed exclusively with plant food uses for growth only small percentage of proteins (K1P = 6.5%, K2P = 15.92%). For growth lipids are mostly used (K1L = 23.8%, K2L = 39.2%).

On the other hand, grass carp fed with animal food uses for growth mainly proteins (K1P = 15.2%, K2P = 60.1%).

6. STRESZCZENIE

Badania miały na celu prześledzenie losów podstawowych związków organicznych — białek, węglowodanów i tłuszczy, pobieranych przez amura w pożywieniu, stopnia ich zużycia i ich wydalania. Doświadczenia były prowadzone na dwóch różnych typach pokarmu: mięsnym (Tubificidae) i roślinnym (Lactuca sativa). Pokarm podawano zawsze w nadmiarze. Doświadczeniom poddawano ryby o wadze od 40 do 120 g — palczaki, pochodzące ze stawów rybnych. Wykonane zostały próby bilansów wymienionych składników organicznych.

Stwierdzono, że: amur żywiony wyłącznie pokarmem roślinnym wykorzystuje na wzrost pobrane białka jedynie w słabym procencie (K1P = 6.5%, K2P = 15.9%)) Na wzrost wykorzystywane są w głównej mierze lipidy (K1L = 23.8%, K2L = 39.2%). Natomiast amur żywiony pokarmem zwierzęcym wykorzystuje na wzrost w głównej mierze białka (K1P = 15.2%, K2P = 60.1%).

Sidebar