Suplement CCIV

Kajak Z., Spodniewska I., Wiśniewski R. J. 1977 — Studies on food selectivity of silver carp, Hypophtalmichthys molitrix (Val.) — Ekol. pol. 25: 227—239.

4. SUMMARY

The feeding of silver carp was investigated in four Masurian lakes varying in qualitative composition and biomass of plankton (Table 1). In all lakes the experiments were carried out in net cages hung in water, and besides in two lakes there were plankton-tight enclosures inserted into the bottom, and comprising the whole water column. The experiments in net cages lasted 4 days, whereas in plankton-tight enclosures — several weeks. Simultaneously with catches of fish plankton samples were taken in the vicinity of net cages and from plankton-tight enclosures. The composition of food and the degree of filling the guts with food were analysed as well as qualitative composition and plankton biomass in the environment.

Distinct food selectivity of silver carp was observed as regards various groups of food: phytoplankton, zooplankton and detritus, and also as regards various phytoplankton species. Even at very low phytoplankton concentration in the environment it was still in the majority of cases the main food component of the fish examined (Table II) and the indices of gut filling were high (Table IV). Some blue-green algae species (Oscillatoria redeckei and O. limnetica) were not consumed even when dominant in phytoplankton. Furthermore, under conditions of exclusive occurrence of blue-green algae in plankton there was a considerable. Mortality rate of fish and higher selectivity of zooplankton. Lack of changes in the structure of cells of blue-green algae during their passage through the fish intestines allows to assume that they were not digested.

The pressure of silver carp on zooplankton seems often to be higher than on phytoplankton.

5. POLISH SUMMARY (STRESZCZENIE)

Badano odżywianie się tołpygi białej w czterech jeziorach mazurskich charakteryzujących się rożnym składem jakościowym i biomasą planktonu (tab. I). Eksperymenty we wszystkich jeziorach prowadzono w sadzach z siatki, zawieszonych w wodzie, a ponadto w dwu jeziorach – w zagrodach planktonoszczelnych stawianych na dnie. Czas doświadczeń w sadzach wynosił 4 dni, w zagrodach – kilka tygodni. Równocześnie z odłowem ryb pobierano z otoczenia sadzy i z zagród próby planktonowe. Analizowano skład pokarmu i stopień wypełnienia przewodów pokarmowych ryb oraz skład jakościowy i biomasę planktonu w środowiska.

Zaobserwowano wyraźną wybiorczość pokarmową tołpygi białej zarówno względem rożnych grup pokarmu: fitoplanktonu, zooplanktonu i detrytusu, jak i względem rożnych gatunków fitoplanktonu. Stwierdzono, że nawet przy bardzo niskiej koncentracji fitoplanktonu w środowisku był on w większości przypadków głównym składnikiem pokarmu badanych ryb (tab. II), a wskaźniki napełnienia przewodów pokarmowych były wysokie (tab. IV). Niektóre gatunki sinic (Oscillatoria redeckei, O. limnetica) nie były pobierane nawet w sytuacjach, gdy dominowały w fitoplanktonie. Ponadto w warunkach wyłącznego występowania w planktonie sinic obserwowano znaczną śmiertelność ryb i wzrost wybiórczości zooplanktonu. Brak zmian w strukturze komórek sinic w trakcie przechodzenia przez jelito ryb pozwala przypuszczać, że nie były one trawione.

Wydaje się, że w wielu przypadkach presja tołpygi białej na zooplankton była większa niż na fitoplankton.

Sidebar