Welcome to Fishbase.pl

Zoologia

Suplement C

Naokoło Świata Nr. 106 LUTY 1933 R. s. 64-66 DZIWY PRZYRODY Niezwykły mieszkaniec mórz zwrotnikowych Niedostępny, mało dotąd poznany przez człowieka świat głębin mórz i oceanów, posiada niezliczone ilości gatunków mieszkańców — jednych pięknych i czarujących swemi kształtami lub symfonjami barw i blasków; innych okropnych i potwornych; innych wreszcie dziwacznych wyglądem, zwyczajami i natura swoje…. read more »

Suplement XCIX

Kosmos – czasopismo Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika. 1907, R. 32, s. 1-50 Rozprawy naukowe O nowych badaniach nad fauną Bajkału. O przeszłości tego jeziora, a także nieco szczegółów o badaniach dawniejszych i niektórych faktach z niemi związanych. (Sur les résultats des nouvelles et des quelques precedentes investigations par rapport a la faune et l’anciennete… read more »

Suplement XCVIII

Sprawozdanie, oraz Materjały do fizjografji kraju, Tom 12, 1878, s. 162-164 Akademja Umiejętności w Krakowie. Zapiski zoologiczne Podał Prof. M. Łomnicki Gobius¹ fluviatilis Pall. (Czopek rzeczny — biały). Bardzo liczny w obu Bystrzycach i w Woronie w okolicy Stanisławowa: Jamnica, Wołczyniec, Pasieczna, Podłuże i Podpieczary. Otrzymywałem także tę rybkę z Jezupola i Pobereża pod Maryampolem,… read more »

Suplement XCVII

Sprawozdania Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego, T. 9, 1954, s. 106-108 JANINA ORSKA Wpływ temperatury na rozwój szkieletu osiowego u ryb kostnoszkieletowych Streszczenie* Cechy merystyczne, jak ilość kręgów, promieni płetwowych i łusek, są w ichtiologii systematycznej ważnymi kryteriami przy wyróżnianiu gatunków, podgatunków i ras ryb. Cechy te są uważane przez ichtiologów za sztywne i ustalone genetycznie. Szereg… read more »

Suplement XCVI

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO IM. BOLESŁAWA BIERUTA Seria B – Biologia, Nr 2, 1957, s. 15-26 IRENA GÓRSKA WPŁYW PROCESÓW UTLENIANIA NA OBRAZ HISTOLOGICZNY TARCZYCY RYB Streszczenie Wyjęcie ryb z wody doprowadza do obniżenia procesów utleniania, które z kolei wywołują zmiany w obrazie histologicznym gruczołu tarczykowego. Analiza histologiczna gruczołu ilustruje stopień nasilenia jego aktywności wydzielniczej…. read more »

Sidebar