Suplement LXXIII

INFORMATOR O WYNIKACH BADAŃ ZAKOŃCZONYCH W 1974 R. CZ. II, s. 178

20. J. Nabiałek: Atlas łusek płoci Rutilus rutilus (L.) o znanym wieku. Atlas of scales of roach Rutilus rutilus (L.) of know age.

Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie

Praca jest kontynuacją zalecenia Doradczej Komisji Rybactwa Śródlądowego (EIFAC, FAO), jako próba opracowania wzorcowych atlasów łusek popularnych gatunków ryb o znanym wieku. Do opracowania próby łusek płoci zastosowano zmodyfikowany sposób postępowania zaproponowanego przez Sycha (1971). Operując oddzielnie wyglądem struktury łusek w oralnej, lateralnej i kaudalnej części, wydzielono 24 typy pierścieni ilustrując je fotografiami. Opisy nawiązują do tradycyjnej analizy regularności przebiegu sklerytów i ich zagęszczenia, usytuowania pierścieni dodatkowych w przyroście rocznym oraz wyrazistościami pierścieni na różnych łuskach tej samej ryby. W badanym materiale pierścienie dodatkowe przeważnie różniły się wyglądem od pierścieni rocznych. Prawdopodobieństwo zbieżności wyglądu pierścieni rocznych z wyglądem pierścieni dodatkowych zależało od wieku, a było największe dla pierwszego roku. Próba łusek 59 płoci została oznaczona pod względem wieku przed opracowaniem atlasu z błędem er=8,5%, natomiast po opracowaniu atlasu błąd uległ zredukowaniu do 0%. Opracowanie atlasu jest następnym krokiem zmierzającym do poprawy wiarygodności oznaczania wieku ryb na podstawie łusek. Atlas zyskał akceptację Grupy Roboczej przy Doradczej Komisji Rybactwa Śródlądowego (EIFAC, FAO), której był przedłożony.

Sidebar