Suplement LXXV

  Skóra S., 1964. Charakterystyka lina (Tinca tinca L.) ze zbiornika Goczałkowickiego, Acta Hydrobiol., 6, 2, 97—118.

Podsumowanie wyników

U lina podobnie jak i u innych ryb karpiowatych, występował nierówny wzrost w zależności od płci, samice rosły szybciej, a samce wolniej. Indeks ruchomy wykazuje, że średnia szybkość wzrostu wymiarów ciała malała z wiekiem. Współczynniki zmienności (v) badanych wymiarów biometrycznych zmniejszały się z wiekiem, szczególnie u samic lina, со świadczyłoby о wzroście stabilności kształtu ciała linów wraz z wiekiem.

Pewne proporcje kształtu ciała linów zachowywały się stabilnie, inne niestabilnie. U linów badanych jedne proporcje wymiarów ciała stale zmniejszały się, inne natomiast zwiększały się z wiekiem. Stałemu zmniejszaniu się z wiekiem ryb podlegały proporcje: długości głowy, długości podstawy płetwy grzbietowej, odległości zagrzbietowej, długości podstawy płetwy odbytowej, wysokości głowy, najmniejszej wysokości ciała i szerokości czoła. Stale zwiększanie się występowało dość wyraźnie tylko w proporcji odległości podstawy pletwy piersiowej od podstawy płetwy brzusznej. Większość cech morfologicznych wykazywała różnice spowodowane dymorfizmem płciowym. Współczynnik odżywienia nie podlegał żadnym istotnym zmianom w zależności od wieku czy płci.

Współczynnik otworu ustnego x wynosił średnio 2,43%. Układ zębów gardłowych lina był dość zmienny. Najczęściej jednak występował układ wg wzoru 4-5 lub 5-4 i 4-4, rzadziej 5-5.

Ilość łusek na linii nabocznej u samic wahała się od 96 do 115 sztuk, u samców od 98 do 108 sztuk.

Kręgosłup linów składał się z 37 — 40 kręgów.

W płetwach występowała następująca ilość promieni twardych i miękkich: D III— IV/8— 9,  P 16—18, V 9—11, A III/6 — 9: С 19.

Na pierwszym łuku skrzelowym występowało od 12 do 16 wyrostków filtracyjnych.

Części użytkowe ciała samic lina stanowiły 64,4%, u samców zaś nieco więcej, bo 71,6% całego ciężaru ciała.

Średnia długość przewodu pokarmowego u samic lina wynosiła 123,5%, u samców zaś stanowiła 125,6% długości ciała.

Średnia objętość przedniej komory pęcherza pławnego linów stanowiła 33,3%, a tylnej komory 66,7%. Stosunek więc objętości przedniej komory do tylnej pęcherza pławnego linów wynosił 1 : 2.

Dojrzałość płciową w Zbiorniku Goczałkowickim osiągały liny w trzecim (samce) bądź w czwartym (samice) roku życia. Ilość ikry była wprost proporcjonalna do wieku ryb, ciężaru ciała i długości ciała (37 672 do 285 864 ziarn ikry). Wielkość ziarn ikry wahała się od 0,77 do 1,25 mm. Średni ciężar gonad u samic lina w zbiorniku bezpośrednio przed tarłem wynosił 17,8% ciężaru ciała.

Głównym pożywieniem lina w Zbiorniku Goczałkowickim były rośliny wodne (32 — 58% ciężaru zawartości jelit), a następnie mięczaki (18,5 do 44,0%), larwy chruścików (7,0—32,0%) i larwy ochotkowatych (5,0 — 21,0%). Największe straty lina w zbiorniku wywołała ergaziloza, której intensywność wzmagała się w miarę wzrostu pogłowia lina w zbiorniku.

Panu prof, drowi K. Starmachowi pragnę wyrazić głęboką wdzięczność za powierzenie mi powyższego tematu, jak również za cenne wskazówki w toku jego opracowania. Kierownictwu Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Katowicach oraz Pracownikom Bazy Rybackiej w Łące wdzięczny jestem za udostępnienie ryb do badań. Dziękuję również dr A. Rumek za wydatną pomoc w oznaczeniu zawartości przewodów pokarmowych badanych linów.

SUMMARY

 

The object of this work was to study the morphology, anatomy and nutrition of the tench (Tinca tinca L.) in  the reservoir of Goczałkowice. This reservoir, whose surface covers about 3000 ha, was formed in the district of Pszczyna by damming the river Vistula for waterwork purposes (fig. 1).

In that part of the Vistula which is now occupied by the reservoir the tench appeared fairly numerously, amounting to 4.4% of fishes caught in 1955. This was due to tench coming from adjacent fish farms and to stocking activities carried out for several years prior to the construction of the reservoir. The latter was formed by damming in July 1955. In 1956 and 1957 the tench amounted to 11% of the total weight of fishes caught in the reservoir, in 1958 to 19%, in 1959 to 23.4%, in 1960 to 17.8%, and in 1961 to 6.6%. In 1960 and 1961 a decrease in the tench population in the reservoir was caused by ergasilosis.

In this work data are presented on measurements of 100 specimens of 5 — 8 years old tench fished in March and August 1961. The material was measured and examined immediately after random sampling.

Numerical data are analyzed statistically and an arithmetic mean (Ma), standard errors (m), a standard deviation (a), coefficients of variation, a ratio of individual parts of tench body to total body length in percentages, and moving indexes were calculated.

In conformity with a general regularity of development the linear body dimensions of the tench increased with increase in age (Tables I and III. In tench as well as in other Cyprinidae an unequal growth of females and males was visible (Table II).

In order to compare the  increase of linear dimensions in the fifth to eighth age groups, moving indexes were calculated (Table IV). They showed that the mean rate of increase in body dimensions diminished with the increase in age. The mean increase of 29 examined linear features was the greatest between the fifth and the sixth age groups, amounting to 12.0%, between the sixth and seventh it was 6.6% and between the seventh and eighth 2.9%. The coefficients of variation (v) of examined linear body dimensions (Table V) diminished as the fishes grew older, especially in the case of females, which suggests an increase in stability of the body form in tench with age.

A mean variation of 29 examined linear body dimensions of females and males taken together was 8.70% in the fifth age group, 8.01% in the sixth. 7.25% in the seventh, and 7.73% in the eighth. The smallest dimensions of the body displayed the greatest variation, and conversely, the largest ones showed the smallest variation (Table V). The ratio of linear body dimensions is presented in percentages of body length (Table VI). Some proportions of body dimensions were stable, others were unstable; in some of them the unstability increased and in others decreased, as the fishes grew older. Decreasing unstability was the most considerable in the following proportions: the length of the head, that of the dorsal fin base, the postdorsal distance, the length of the anal fin base, the height of the head, the smallest height of the body, and the width of the body. Increasing unstability appeared fairly distinctly only in the proportion of the distance from the pectoral fin base to the ventral fin base. Most of the morphologic features showed differences due to sexual dimorphism.

The coefficient of condition was not subject to any essential changes dependent on age or sex (Table VII).

The index of the mouth (x) averaged 2.43%.

.         10 • area of the mouth in cm²
 X =    ————————————————
.          length of the body in cm

The system of the pharyngeal teeth was rather variable. In most cases it corresponded to the formula: 4 — 5, or 5 — 4 and 4 — 4, or more rarely 5 — 5.

The number of squamae on the lateral line in females varied from 96 to 115, series of squamae being 30 — 35 over the lateral line and  20 — 23 under it.

In males 98 — 108 squamae were found on the lateral line, with 30 — 32 series of squamae over it and 19 — 21 under it (Table VIII).

The vertebral column of the tench consisted of 37 — 40 vertebrae (Table IX).

In fins the following numbers of spines and soft-rays were present: D III— IV/8— 9, P 16—18, V 9—11, A III/6— 9, C 19 (Table X).

On the first branchial arches 12 — 16 gill filaments appeared (Table XI).

Edible parts (trunk) of the tench amounted in females to 64.4% and in males to rather more, i.e. 71.6% of body weight (Table XII).

The mean length of the digestive tract amounted to 123.6% of body length in females and to 125.6% in males.

The mean volume of the anterior chamber of the swim bladder in the tench was 33.3% and that of the posterior chamber 66.7%. The ratio of the volume of the anterior chamber to that of the posterior one was 1 : 2.

Tench in the reservoir of Goczałkowice reached puberty in the third (males) or fourth (females) year of life.  The number of eggs (Table XIII) was in direct proportion to the age, body weight, and body length of fishes. The size of eggs varied from 0.77 — 1.25 mm. Immediately before spawning the mean weight of gonads in tench females in the reservoir was 17.8% of body weight.

The food of the tench in the reservoir of Goczalkowice (Table XIV) consisted chiefly of aquatic plants (32.0 — 58.0% of total weight of nutritional mass), then of Mollusca (18.6 — 44.0%), Trichoptera larvae (7.0 — 32.0%), Tendipodidae larvae (5.0 — 21.0%), and Ostracoda (2.5 — 8.0%). Plankton was of nearly no importance.

The greatest losses of tench in the reservoir were due to ergasilosis, the intensity of which rose as the tench population in reservoir increased. The examined tench did not differ virtually from those described by other authors, e.g. Berg (1949), Staff (1950), Starmach (1951), Bauch (1955), Gierałtowski (1956), Serov (1959), and Žukov (1961).

*   *   *

Zawisza J., Antosiak B. 1961. Wzrost lina (Tinca tinca L.) w jeziorach okolic Węgorzewa. Rocz. Nauk rol. B-77-2: 493-525.

Łuska lina ma charakterystyczny owalny kształt, odrębny od kształtu łusek większości karpiowatych (rys. 2, 3). Centrum położone jest niesymetrycznie, blisko krawędzi oralnej tak, że długość części oralnej łuski wynosi np. dla klasy długości l. c. 20,5 cm — 0,65 mm, podczas gdy długość promienia kaudalnego — 4,27 mm. Długość promienia oralnego w przeliczeniu procentowym stanowi zaledwie około 13,0% średnicy łuski, podczas gdy np. u karasia, płoci i leszcza stosunek obu promieni łuski — bliski jest jedności.

Linki:

http://www.aiep.pl/main/results.php?q=tinca

Sidebar