Suplement CXLIX

Jerome V. Shireman, Karol Opuszyński, Grażyna Okoniewska G. 1988: Food and growth of hybrid bass fry (Morone saxatilis x Morone chrysops) under intensive culture conditions. Polskie Archiwum Hydrobiologii. 35(1): 109—117.


4. SUMMARY

Bass species, Morone saxatilis and M. chrysops, as well as their crosses, are becoming of increasing importance in U. S. inland Fisheries. However, intensive production of stocking material is impeded because of problems with larvae rearing. The larval fish are small, sensitive to environmental conditions, vulnerable to predation, cannibalistic and reluctant to accept dry feeds. The resuls presented herein constitute of part studies on improvement of the methods of larvae rearing earring out at the Department of Fisheries and Aquaculture University of Florida (USA) and Inland Fisheries Institute in Olsztyn (Poland).

Food and growth of hybrid fry bass M . saxatilis x M . chrysops was studied under intensive culture conditions in earthen ponds and circular plastic tanks. The tanks were fed with water delivered from zooplankton rich ponds. Fish in the tanks fed mainly on rotifers, copepods and dry food (Fig. 1 ). Fish in the ponds fed on rotifers, copepods and various insect larvae, However, they did not eat dry food (Fig. 2 and 3). The growth rate in the tanks was comparable to that in the ponds, but heavy cannibalism occurred in the tanks.

Bass larvae should be reared in tanks only up to a size enabling the fish to eat crustacean zooplankton and securing them against invertebrate predators. When fish become used to eat dry food, they should be immediately transferred to ponds.

5. STRESZCZENIE

Bassy — Morone saxatilis i M. chrysops oraz ich hybrydy — nabierają coraz większego znaczenia w rybactwie śródlądowym Stanów Zjednoczonych. Jednakże intensywną produkcję materiału zarybieniowego utrudniają kłopoty z podchowem wylęgu. Larwy są małe, wrażliwe na czynniki środowiskowe, podatne na drapieżnictwo, kanibalistyczne oraz niechętnie zaczynające się odżywiać paszą sztuczną. Przedstawione wyniki są częścią badań nad udoskonaleniem metod podchowu larw. Badania prowadzono w Zakładzie Rybactwa i Akwakultury Uniwersytetu Floryda we współpracy z Instytutem Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie.

Badano pokarm i wzrost larw hybrydów M. saxatilis x M. chrysops w warunkach intensywnego chowu w stawach ziemnych i okrągłych basenach plastikowych. Baseny zasilano wodą ze stawów zasobnych w zooplankton. Ryby w basenach odżywiały się głównie wrotkami, widłonogami oraz paszą sztuczną (Rys. 1). Ryby w stawach odżywiały się wrotkami, widłonogami oraz larwami różnych owadów. Nie zjadały one natomiast paszy sztucznej (Rys. 2 i 3). Wzrost ryb w basenach byt porównywalny do wzrostu w stawach, jednakże w basenach miał miejsce silny kanibalizm.

Larwy bassa winny być podchowywane w basenach jedynie do osiągnięcia rozmiarów umożliwiających im zjadanie planktonu skorupiakowego i zabezpieczających przed drapieżnikami bezkręgowymi. Z chwilą przyzwyczajenia się ryb do pobierania paszy sztucznej, winny one być niezwłocznie przeniesione do stawów.

Linki:

http://eurekamag.com/research/007/356/007356867.php#close

Sidebar