Suplement CLV

Białokoz W. 1990 – Evaluation of the intensity and efficiency of bleak – Alburnus alburnus (L.) – feeding in Tajty Lake, Masurian Lakeland, Poland. Comparative analisis of methods. Ekol. pol., 38, 2, s. 163-183.

5. SUMMARY

The paper presents the results of 3-year studies of the food passage period, food consumption and food utilization for a body weight increment in bleak from eutrophic Tajty Lake in the Masurian Lakeland.

The amount of food consumed was determined by two different procedures: Bajkov’s method (1935) and Vinberg’s method (1956). The sources of errors in both methods were evaluated.

The food passage period was related to water temperature and to the index of fullness of the alimentary canal. This relationship was very well approximated by exponential equation of multiple regression (Table 3, equation 5, Fig. 3).

The drop in gastric content weight during the first half of the passage period was of an approximately exponential nature (Table 3, equation 3). This allowed for application of the model of Elliott and Persson (1978) for calculations of the daily rations of bleak. On the other hand, in the case of the total passage period the exponential function failed to well approximate this drop. Second order polynomial was the best fitted function (Table 3, eąuation 5, Fig. 4).

Because of the curvilinear course of gastric evacuation and in the light of the results of passage period determinations by way of food labelling, it was indisponsable to introduce a corrective coefficient, when using Bajkov’s equation (equation I). In the present studies, a coefficient amounting to 2 was assumed to be correct.

The values of food daily rations in July 1978, calculated by four methods based on the determination of the gastric content weight (including Bajkov’s method), were closely similar.

A very significant power eąuation of multiple regression, describing the relationship between the daily ration (calculated from Bajkov’s equation), and water temperature and index fullness was found (Table 4, equation 7, Fig. 6).

Consumption of food utilized for basal metabolism and growth, calculated by Vinberg’s method (1956), as compared with Bajkov’s method (1935), proved to be much higher (Fig. 6).

6. POLISH SUMMARY

Praca zawiera wyniki trzyletnich badań okresu pasażu, ilości spożywanego pokarmu i wykorzystania tego pokarmu na wzrost przez ukleję w eutroficznym jeziorze Tajty na Pojezierzu Mazurskim.

Oznaczenie ilości spożywanego pokarmu prowadzono dwoma różnymi metodami: Bajkova (1935) i Vinberga (1956). Dokonano również oceny źródeł błędów w obu metodach. Okres pasażu pokarmu zależał zarówno od temperatury wody jak i wskaźnika napełnienia przewodów pokarmowych. Bardzo dobrze zależność te przybliża równanie potęgowe regresji wielokrotnej (tab. 3, wzór 5, rys. 3).

Spadek masy treści pokarmowej w pierwszej połowie okresu pasażu miał charakter zbliżony do wykładniczego (tab. 3, wzór 3). Pozwala to na zastosowanie do obliczeń racji dobowych uklei modelu Elliotta i Perssona (1978). Natomiast w całym okresie pasażu wykładnicza funkcja źle oddawała ten spadek. Najlepiej dopasowaną funkcją był wielomian drugiego stopnia (tab. 3, wzór 5, rys. 4).

Krzywoliniowy przebieg opróżniania przewodu oraz wyniki oznaczeń okresu pasażu drogą znakowania pokarmu zmuszają, przy korzystaniu z wzoru Bajkova (I), do wprowadzenia współczynnika korygującego. W niniejszej pracy za poprawny uznano współczynnik równy 2.

Racje dobowe pokarmu w lipcu 1978 r. obliczone czterema metodami opartymi o znaczenie masy treści pokarmowej (w tym metodą Bajkova), były bardzo zbliżone.

Znaleziono wysoce istotne równanie potęgowe regresji wielokrotnej opisujące zależność racji dobowej wyliczonej wzorem Bajkova od temperatury wody i wskaźnika napełnienia (tab. 4, wzór 7, rys. 6).

Oznaczone metodą Vinberga (1956) spożycie pokarmu zużywanego na przemianę podstawową i wzrost okazało się znacznie wyższe niż wyliczone metodą Bajkova (1935) (rys. 6).

Sidebar