Suplement CLXVI

Wilkońska H. 1988 — The effect of heated-water discharge in the Konin lakes (Poland) on their ichthyofauna — Ekol. pol. 36: 145-163.

5. SUMMARY

The subject is an estimation of the reaction of fish to permanent heating of environment and an attempt to estimate the adaptation of particular species to changed conditions. Studies in three heated lakes of Konin surroundings have been conducted since 1966 (Table 1, Fig. 1). Own investigations, published or being in press, on growth, reproduction, fertility and fry (10 papers altogether) have been used.

One of the first reactions of fish to a longer vegetation season is the accelerated growth rate of adult individuals (Fig. 2) and fry (Fig. 3). At the same time sexual maturity has been attained 2 — 3 years earlier and fecundity has increased (Fig. 4). Spawning not only begins earlier (Fig. 5) but the fish are much younger, even 1+ old, which increases their natural mortality.

Analysis of the qualitative-quantitative structure of fry (Table 2) has shown the withdrawal of typical psychrophilic species (pike) and lower numbers of philo-thermal standing water species (rudd, tench) substituted by chub philo-current species and roach having high plasticity. The general trend of decreasing fry numbers (Fig. 6) indicates the negative effects o long-term heating. It is caused both by worse reproduction conditions (lack or destruction of spawning grounds) and the influence of higher temperatures on the development cycle of gonads, quality of sexual products, embrionic and post-embryonic development or the condition of parents. Such factors as current, parasites, predation and water contamination are significant.

6. POLISH SUMMARY

Celem pracy jest ocena reakcji ryb na trwale ogrzanie środowiska i próba oceny adaptacji poszczególnych gatunków do zmienionych warunków. Badania w trzech ogrzewanych jeziorach okolic Konina (tab. 1, rys. 1) prowadzone są od 1966 roku do chwili obecnej. W pracy wykorzystano wyniki badań własnych już publikowanych lub złożonych do druku, dotyczących wzrostu, rozrodu, płodności i narybku (łącznie 10 prac).

Stwierdzono, że jedną z pierwszych reakcji ryb na wydłużenie sezonu wegetacyjnego było przyśpieszenie tempa wzrostu zarówno osobników dorosłych (rys. 2) jak i narybku (rys. 3). Jednocześnie zaczęło się wcześniejsze o 2 — 3 lata osiąganie dojrzałości płciowej oraz zwiększenie płodności (rys. 4). Tarło rozpoczyna się nie tylko znacznie wcześniej (rys. 5), ale także przez znacznie młodsze ryby, nawet w wieku 1+, co przyspiesza ich naturalną śmiertelność.

Analiza struktury jakościowo-ilościowej narybku (tab. 2) wykazała wycofywanie gatunków typowo zimnolubnych (szczupak) oraz spadek liczebności gatunków ciepłolubnych-stagnofilnych (wzdręga, lin) na rzecz klenia — gatunku reofilnego i płoci odznaczającej się dużą plastycznością. Ogólny trend do spadku liczebności narybku (rys. 6) wskazuje na ujemne skutki długotrwałego ogrzewania. Przyczyn tego należy szukać zarówno w pogorszeniu warunków rozrodu (brak lub zniszczenie tarlisk) jak i wpływie podwyższonych temperatur na cykl rozwoju gonad, na jakość produktów płciowych, przebieg rozwoju embrionalnego i postembrionalnego lub na kondycje rodziców. Istotne znaczenie mają takie czynniki jak prąd, pasożyty, drapieżnictwo lub zanieczyszczenie wody.

Linki:

http://www.infish.com.pl/wydawnictwo/Archives/Fasc/work_pdf/Vol15Fasc4/Vol15-Fasc4%20-%20w13.pdf

Sidebar