Suplement CXI

PRZEGLĄD ZOOLOGICZNY XXIX, 2 (1985) s.235-237

Płoć Rutilus rutilus (L.) i strzebla Phoxinus phoxinus (L.)
bez płetw brzusznych
The roach Rutilus rutilus (L.) and the minnow Phoxinus phoxinus (L.)
without pectoral fins

JERZY BAŃBURA

Zakład Ekologii i Zoologii Kręgowców Uniwersytetu Łódzkiego
ul. Banacha 12/16, 90-237 Łódź

Większość opisanych w literaturze przypadków występowania anomalii w budowie płetw dotyczy karpia, głównie okazów hodowlanych (Tatarko, 1963, 1966). Istnieją również opisy braku płetw u pojedynczych osobników innych gatunków, takich jak kleń i krąp, które złowiono w środowiskach będących pod presją człowieka (Penczak, 1967, 1973).

Ryc. 1. Płoć Rutilus rutilus (L.) okaz bez płetw brzusznych

Zaprezentowanie w tej notatce płoci i strzebli pozbawionych płetw brzusznych uznano za celowe, gdyż pochodzą one z naturalnych odcinków rzek. Płoć odłowiono 28 VIII 1982 r. w środkowym biegu rzeki Grabi (dopływ Widawki, zlewisko Warty), którą można uznać za typową rzekę nizinną. Dwa okazy strzebli zostały złowione w rzece Warkocz (dorzecze Lubrzanki, zlewisko Czarnej Nidy). Jest to typowa rzeka wyżynna.

Ryc. 2. Strzebla Phoxinus phoxinus (L.): dwa okazy bez płetw brzusznych

Opisywane okazy ryb przedstawiono na rycinach 1 i 2, a informacje o ich cechach metrycznych i merystycznych zawiera tabela. Z brzusznej okolicy ciała zostały wykonane preparaty barwione i prześwietlone metodą Talieva (1955).

Strzeble w miejscu położenia płetw miały małe wypukłości bez widocznych zmian w układzie łusek. W preparacie brzusznej okolicy ciała nie stwierdzono żadnych szczątków kostnych pasa miednicowego. Widoczna była plama o charakterystycznym kształcie prostokąta z odnogami, prawdopodobnie pochodzenia mięśniowego. Rozwój mięśni miednicowej okolicy ciała był wyraźnie słabszy niż u osobnika o normalnie wykształconych płetwach.

Również u płoci nie stwierdzono zaburzenia układu łusek w miejscu położenia płetw brzusznych. W preparacie widoczny był jeden fragment kostny, którego położenie i kształt nasuwa przypuszczenie, że stanowi on pozostałość zewnętrznego wyrostka kości miednicowej. Układ mięśni nie wykazywał zauważalnych różnic w stosunku do normalnie zbudowanego osobnika.

Opis okazów strzebli i płoci
bez płetw brzusznych

.            Strzebla       Płoć
.           I       II
Wiek     2+   2+          1+
Płeć       ♀    ♂          juv.
lt (mm)   60   59         76
lc (mm)   50   51        62
Ciężar  1.85  1.90    4.05
(g)
D          III 7  III 7    III 9
A          III 7  III 7    III 12

 

Warunki panujące w obrębie badanych stanowisk nie pozwalają na próbę wyjaśnienia opisanych anomalii w oparciu o oddziaływanie  czynników antropogennych, które jak wynika z literatury (Tatarko, 1966), są najczęściej odpowiedzialne za tego typu zniekształcenia. Brak jest także śladów mechanicznego uszkodzenia pochodzenia zewnętrznego.

Summary

A description of one roach and two minnows without pectoral fins is pre sented. These three specimens were caught in a typical lowland and a typical upland river, respectively. The roach had one bony fragment of the pelvic girdle, and the minnows did not have any one.

Literatura

Penczak, T., 1967: Krąp, Blicca bjoercna (L.), bez płetw brzusznych i pasa miednicowego. Prz. Zool., 11 (3): 363-365.

Penczak, T., 1973: Kleń Leuciscus cephalus (L.) bez płetw brzusznych z kostnymi szczątkami pasa miednicowego. Prz. Zool., 17(1): 66-68.

Taliev, D. N., 1955: Byčki i podkamenščiki Baikala. AN SSSR, Moskva.

Tatarko, K. L., 1963: Morfologičeskije issledovanija anomalnych brušnych plavnikov karpa. Zooł. Žur., 42 (11): 1666 1678.

Tatarko, K. L., 1966: Anomalii karpa i ich pričinna ja zavisimost. Zool. 2ur., 45 (12): 1826-1834.

 

Sidebar