Suplement CX

NOWAK, M.: 1962. The ability of fishes to discriminate between numbers. Zdolność rozpoznawania ilości u ryb. Способность рыб различать количество, Zesz. Nauk. UJ., Pr. Zool., z. 7, nr 58, s. 109-132

STRESZCZENIE

W ciągu ostatnich lat „liczeniem” u zwierząt zajmowało się wielu autorów. Problem ten badano u wielu gatunków kręgowców: ssaków, ptaków oraz gadów. Celem niniejszej pracy było zbadanie, jak ryby ujmują stosunki ilościowe. Doświadczenia przeprowadzono na sześciu okazach strzebli potokowej (Phoxinus laevis L.).

Badania podzielono na dwie serie: 1 — odróżnianie ilości większej od  mniejszej i 2 — odróżnianie ilości mniejszej od większej. W doświadczeniach stosowano metodę tresury pozytywnej. Ryby tresowano na odpowiednią ilość kropek — większą lub mniejszą. Po wytworzeniu odpowiedniego skojarzenia, ażeby uniknąć tresury na kształty, zmieniano tresurowy układ kropek. Następnie pokazywano rybom dwa zmienione układy kropek o zwiększonej lub zmniejszonej ilości kropek. Układy te były dla ryb zupełnie obce. Ryby karmiono stale przed tarczką tresurową. Celem sprawdzenia, czy ryby kierują się ilością światła odbitego od tarczki, podano rybom tarczki w układzie negatywnym (białe kropki na czarnym tle).

Ryby w wyborach układów kropek w większości doświadczeń kierowały się ilością kropek umieszczonych na tarczkach. Na to wskazują wybory tarczki o zmienionym układzie tresurowym oraz wybory tarczek z nieznanymi dla nich układami. Czynnikiem dodatkowym orientującym ryby w wyborach tarczek był zapamiętany kształt figury tresurowej.

Ryby w niniejszej pracy, podobnie jak żółwie wodne, wybierały ilość względnie.

РЕЗЮМЕ

На протяжени последних лет „считанием” у животных занимались многие авторы. Проблема эта исследовалась на многих видах позвоночных: млекопитающих, птицах и рептилиях. Целью настоящей работы было исследование, как рыбы воспринимают количественные соотношения. Опыты проводились на 6 особях гольяна Phoxinus laevis L.

Исследования были разделены на две серии: 1 — отличение количества большего от количества меньшего и 2 — отличение меньшего количества от количества большего. Применен метод положительной дрессировки — рыбы дрессировались на соответствующее количество точек, большее либо меньшее. После выработки соответствующей ассоциации, во избежание дрессировки на форму, изменялось дрессировочное расположение точек.  Затем рыбам показывались измененные две дрессировочные системы, с большим либо меньшим количеством точек. Системы эти были для рыб совершенно незнакомы. Рыбы кормились всегда перед дрессировочным диском. С целью проверки, руководствуются ли рыбы количеством отраженного от диска света, им показывались диски с отрицательной системой (белые точки на черном фоне).

В большинстве опытов, при выборе соответствующей системы точек, рыбы руководствовались количеством точек, находящихся на дисках. На это указывает выбор рыбами дисков с измененной дрессировочной системой, а также дисков с незнакомыми им системами.

Дополнительным фактором, ориентирующим рыб в выборе дисков, была заученная форма дрессировочной диаграммы.

Настоящая работа показывает, что исследуемые рыбы, подобно водным черепахам, избирали количество относительно.

*

*                                      *

KWARTALNIK PSYCHOLOGICZNY, 1939 T. XII/1
Redaktor Stefan Błachowski

PRZEGLĄD CZASOPISM

ARCHIVIO ITALIANO DI PSICOLOGIA GENERALE
E DEL LAVORO XV (1937)

G. Zunini: Contribute allo studio dell’apprendimento dei pesci (Przyczynek do studiów nad zdolnością ryb do wyćwiczenia się). Str. 271-374. Obserwacje nad skokami rybki strzebli z gatunku karpiowatych (Phoxinus laevis Agas). Ryby z racji mało rozwiniętego mózgowia na rzecz komórek rdzennych powinny mieć małą zdolność przystosowania się, jednak eksperymenty, których wyniki ogłasza G. Z. w niniejszej rozprawie, stwierdzają dużą możliwość ryb do reagowania na nowe sytuacje nie tylko  zmechanizowanymi odruchami, ale ruchami celowym. Eksperymenty dowodzą istnienia u ryb pamięci ruchów.

Zofia Korczyńska (Zakopane)

Linki:

http://www.europeana.eu/portal/record/09404/id_oai_www_wbc_poznan_pl_133748.html

https://archive.org/stream/methodsfindingso00suthuoft#page/n3/mode/2up

Sidebar