Suplement CXVII

Kulamowicz, A. & Korkuć M., 1985: Biometrics and taxonomic classification of Phoxinus phoxinus (L.), Cyprinidae, Osteichthyes, from the River Peczora Poland drainage basin. Acta Hydrobiologica 25-26(3-4): 487—495.

5. Polish summary

Biometria i przynależność podgatunkowa Phoxinus phoxinus (L.) —
Cyprinidae, Osteichthyes, z dorzecza Peczory

Treścią publikacji jest morfometryczna i taksonomiczna analiza porównawcza Phoxinus phoxinus oparta na stosunkach w sześciu próbach. Trzy z tych prób zebrano w Peczorze, dwie w pośrednich dopływach Peczory, jedną w zespole jezior połączonych z Peczorą.

Omówiono proporcje ciała, ułuskowienie, morfologię i liczbę promieni w płetwach, liczbę kręgów, liczbę i rozmieszczenie wyrostków filtracyjnych oraz liczbę zębów gardłowych. W zakończeniu wykazano zmienność tego gatunku związanaą z długością geograficzną. Jako materiały porównawcze posłużyły dane odnoszące się do Phoxinus phoxinus z Zatoki Fińskiej i pięciu dorzeczy: Dźwiny Zachodniej, Wisły, Renu, Odry i Łaby.

Zęby gardłowe: (n = 156): 2,5—4,2 (76,9%), 2,5—4,1 (10,9%), 1,5—4,2 (6,6%), 2,4—4,2 (3,2%), 3,5—4,2 (1,2%), 2,5—4,3 (0,6%), 1,5—4,1 (0,6%). Cechy mierzalne i pozostałe cechy merystyczne ilustrują tabele I, II i III. Ułuskowienie ciała niepełne. Przed każdą z płetw piersiowych 7 — 10 rzędów łusek rozchodzących się wachlarzowato w kierunku isthmus, dalej brzuch nagi do wysokości szczytu płetw piersiowych. Między płetwami brzusznymi nieułuskowione pole.

Przynależność podgatunkowa określono według Berga (1949). Niepełne ułuskowienie brzucha, wysokość ciała i proporcje trzona ogona (tabela IV) pozwoliły na stwierdzenie, że wszystkie badane próby mają cechy podgatunku nominatywncgo. Od prób z niższych szerokości geograficznych różniły je większa liczba kręgów i większa liczba poprzecznych rzędów łusek, a poczynając od dorzecza Dźwiny Zachodniej także mniejsza wysokość trzona ogona.

Przy porównywaniu cech merystycznych nie stwierdzono spodziewanej zależności między liczbą kręgów a liczbą promieni w płetwach pionowych. Uwagę zwracały także przypadki występowania większej liczby promieni w płetwie odbytowej w próbach z dorzeczy geograficznie niżej położonych.

 

Sidebar