Suplement CXLII

Horoszewicz, L., Bieniarz, K., Epler, P. 1981. Effect of Different Thermal Regimes on Reproductive Cycles of Tench Tinca tinca (L.). Part IV. Duration and Temperature of Spawnings. Pol. Arch. Hydrobiol. 28, 207-216.

6. SUMMARY

On the basis of direct observations, control catches and histological examination of ovaries, periods were fixed and duration determined of consecutively deposited batches of ova in five ponds with different temperature regimes. Analyses of the mentioned data in connection with the thermal conditions of the ponds allowed for determining the influence of the level and pattern of changes of temperature on spawning of tench, and fox fixing the thermal requirements for this process.

The full range of temperatures for spawning included ten degrees, from 19 to 29° C, although most intensive intensive spawning and highest frequency of depositing batches took place at a range of temperatures from 22 to 24° C (Fig. 2). Temperatures below 20° C and above 25° C prolonged duration of spawning, although the number of batches depended in the first place upon temperature changes. Rapid temperature changes exerted a distinctly negative influence on consecutive spawnings.

Duration of the all spawning season was parallel to the length of periods with mean decade temperatures of above 19° C counted from spring to the end of August (Tab. II).

 

6. STRESZCZENIE

Na podstawie bezpośrednich obserwacji, połowów kontrolnych i charakterystyki histologicznej jajników ustalono terminy i czas trwania kolejno składanych porcji jaj w pięciu stawach o zróżnicowanej termice. Analiza tych danych w powiązaniu z temperaturą stawów pozwoliła ocenić wpływ wysokości i przebiegu temperatur na tarło lina i ustalić wymagania termiczne dla tego procesu.

Pełen zakres temperatur tarła obejmował 10 stopni, ad 19° do 29° C, ale intensywne tarła i największą częstotliwość składania miotów stwierdzono w zakresie temperatur od 22° do 24° C (Fig. 2). Temperatury poniżej 20° i powyżej 25° C wydłużały czas trwania tareł, ale liczba miotów zależała przede wszystkim od przebiegu temperatur. Gwałtowne zmiany temperatury miały wyraźnie niekorzystny wpływ na kolejne tarła.

Czas trwania całego sezonu tarłowego układał się paralelnie do długości okresów ze średnimi dekadowymi temperaturami wody powyżej 19° C, liczonymi od wiosny do końca sierpnia (Tab. II).

Sidebar