Suplement CLII

PETHON, P., 1978: Age, growth, and maturation of natural hybrids between roach (Rutilus rutilus L.) and bream (Abramis brama L.) in Lake Øyeren, SE Norway [Wiek, tempo wzrostu i dojrzewanie naturalnego mieszańca płoci (Rutilus rutilus L.) i leszcza (Abramis brama L.) w jeziorze Øyeren, południowo-wschodnia Norwegia]. Acta Hydrobiologica 20(4): 281-295.

STRESZCZENIE

W pracy zbadano wiek, tempo wzrostu i dojrzewanie naturalnego mieszańca płoci i leszcza na podstawie materiałów odłowionych w 1974 i 1975 r. Jako podstawę do obliczenia wieku i wstecznych obliczeń użyto kości wieczkowych, które okazały się właściwym materiałem. Wiek mieszańców wahał się od 2+ do 12+, a dominował rocznik 1969. Wykazano, że wzrost tego szczególnego mieszańca był pośredni między wzrostem gatunków rodzicielskich. Wydaje się, że zależał głównie zarówno od fizycznych warunków środowiska, jak i międzygatunkowej konkurencji. Autor sugeruje, że wzrost ten wyraża genetyczne możliwości gatunku w swej niszy ekologicznej. Mieszańce przystępują do tarła po raz pierwszy w wieku 5 — 6 lat, ale chociaż tarło występuje, to uważa się, że mieszańce są bezpłodne, a populacja tarłowa składa się tylko z pokolenia F1. Powodowane przez środowisko współwycieranie się gatunków rodzicielskich jest wg autora przyczyną hybrydyzacji w jeziorze Øyeren.

Linki:

http://eurekamag.com/research/004/688/004688459.php

http://www.biol.uni.wroc.pl/zoolog/pdf/2004/vol_49_art_12.pdf

Sidebar