Suplement CXLVI

Passakas, T. 1981. Comparative studies on the chromosomes of the European eel (Anguilla anguilla L.) and the American eel (Anguilla rostrata Le Sueur). Folia Biologica (Kraków) 29(1): 41–58.

SUMMARY

 The karyotypes of the two species investigated consist of an equal number of chromosomes (2n = 38) but differ with respect to the number of free chromosome arms (NF = 60 and 58 for Anguilla anguilla and A. rostrata, respectively). The difference results from the absence of one metacentric pair in A. rostrata (corresponding with the 4th metacentric pair in A. anguilla), and from the appearance of an „additional”, 13th, acrocentric pair in the karyotype of A. rostrata. In both species heteromorphic pairs ZZ and ZW, identified as sex chromosomes, were found to occur.

On the basis of the obtained results it can be concluded that the investigated animals represent two different and separate species.

STRESZCZENIE

T. Passakas: Badania porównawcze nad chromosomami węgorza europejskiego (Anguilla anguilla L.) i węgorza amerykańskiego (Anguilla rostrata Le Sueur)

Badania oparto na klasycznej metodzie barwienia chromosomów oraz na barwieniach różnicujących prążki G i C. W klasyfikacji poszczególnych par chromosomów zastosowano metody statystyczne. Wykazano, że chociaż kariotypy obu gatunków składają się z jednakowej liczby chromosomów (2n = 38), to różnice występują w liczbie wolnych (NF = 60 dla A. anguilla i NF = 58 dla A. rostrata). Różnice w liczbie wolnych ramion wiążą się z brakiem jednej pary metacentrycznej u A. rostrata (odpowiadającej 4 parze metacentrycznej u A. anguilla) oraz pojawieniem się u A. rostrata „dodatkowej” (13) pary akrocentrycznej. U obu gatunków stwierdzono istnienie heteromorficznych par ZZ i ZW jako chromosomów płciowych.

Otrzymane wyniki wskazują, że A. anguilla i A. rostrata są odrębnymi gatunkami.

СОДЕРЖАНИЕ

Т. Passakas: Сравнительные исследования касающиеся хромосом европейского и американского угоря (Anguilla anguilla L.), (Anguilla rostrata Le Sueur).

Исследования основаны на классическом методе окраски хромосом, а такаже окрасках дифференцирующих полоски G и C. В классификации отдельных пар хромосом применяли статистические методы. Установили, что хотя кариотипы обих видов состоят из одинакового числа хромосом (2n = 38), то существуют такаже различия которые можно наблюдать в числе свободных лучей (NF = 60 для A. anguilla и NF = 58 для A. rostrata). Различия в количестве свободных лучей связаны с отсутствием одной метацентрической пары у A. rostrata (что соответствующей 4-й метацентрической паре у A. anguilla) а такаже появлением у A. rostrata „дополнительной” (13-той) акроцентрической пары. У обоих видов констатировали гетероморфных пар ZZ и ZW как половых хромосом.

Полученные результаты свидетельст указывают на том, что A. anguila,  A. rostrata являются одельными видами.

*
*                       *

Popek W., 1988: Effects of hormonal stimulation of sexual maturation on the hypothalamic catecholamine content in European eel (Anguilla anguilla L.). Pol. Arch. Hydrobiol., 35(1), 119-126.

5. SUMMARY

The role of catecholamine (CA), especially of dopamine, in controlling secretion of release hormones in the hypothalamus of mammals is confirmed.

Since the presence of hypothalamic CA is also ascertained in some species offish, the following experiment was carried out to prove that in fish, like in mammals, CA can also directly affect sexual maturation.

For investigation, 184 males and 108 females of the European eel (Anguilla anguilla L.) were used. The eel’s maturation was stimulated with HCG and carp hypophysial homogenate. The level of CA in aminergic nuclei was determined by the Falck-Hillarp’s method. Investigations were carried out considering circadian and seasonal changes in hypothalamic CA level.

The results have shown that stimulation of sexual maturation caused an activation of the aminergic nuclei and abolished circadian rhythmicity in the hypothalamic CA level of the investigated eels.

6. STRESZCZENIE

Rola katecholamin (CA), a zwłaszcza dopaminy w kontroli sekrecji hormonów uwalniających (releasing hormones) z podwzgórza ssaków jest udowodniona. Ponieważ w podwzgórzu niektórych gatunków ryb również stwierdzono obecność CA, postanowiono sprawdzić, czy podobnie jak i u innych kręgowców wyższych CA mogą odgrywać również u ryb jakąś rolę w procesach dojrzewania płciowego.

Do doświadczeń użyto 184 samców i 108 samic węgorza europejskiego (Anguilla anguilla L.) stymulując ich dojrzałość wielokrotnymi iniekcjami HCG i homogenatu przysadki mózgowej. Poziom CA w jądrach aminergicznych podwzgórza określano stosując histochemiczno-fluorescencyjna metodę Falck-Hillarp’a. Doświadczenia przeprowadzono z uwzględnieniem możliwości wystąpienia dobowych i sezonowych zmian w poziomie CA w podwzgórzu.

Wykazano, że istnieje związek pomiędzy dojrzałością płciową badanych węgorzy a aktywnością podwzgórzową systemu aminergicznego. Stwierdzono też, że u dojrzałych węgorzy poziom CA w podwzgórzu jest stały i nie wykazuje rytmicznych dobowych i sezonowych zmian, jakie zaobserwowano wcześniej u węgorzy niedojrzałych.

Na podstawie uzyskanych wyników oraz danych z literatury można stwierdzić, że podwzgórzowe CA, a zwłaszcza dopamina, odgrywają istotną rolę w procesach dojrzewania płciowego węgorzy.

*
*                       *

Jedryczkowski W., Fischer Z. 1973 — Preliminary report on the metabolism of the silver eel (Anguilla anguilla L.) — Pol. Arch. Hydrobiol. 20: 507-516.

5. SUMMARY

Metabolism of silver eel was studied. Loss of weight after 54 days of the experiment was found to be 3.7% of initial fish weight. The investigated fish used about 1.9 ml 02/hr/ind.

Analyses of chemical composition of both body and liver were made. On the basis of the results it is supposed that the main energetic material for silver eel are lipids, and its whole metabolism is adapted to an economical energy expenditure due to which silver eel can migrate long distances to its spawning grounds, using fats stored in its organism.

6. STRESZCZENIE

Prowadzono badania nad metabolizmem węgorza schodzącego. Badano spadek ciężaru ciała po 54 dniach doświadczenia, który wynosił 3,7% w stosunku do początkowego ciężaru ryb. Badane ryby zużywały około 1,9 ml O2/godz./ind.

Przeprowadzono również analizę składu chemicznego ciała i wątroby. Na podstawie otrzymanych wyników autorzy wysuwają wnioski, że głównym materiałem energetycznym dla węgorza schodzącego są lipidy. Cały zaś metabolizm jest dostosowany do oszczędnej gospodarki energetycznej, dzięki czemu węgorz może bez odżywiania pokonać długą drogę na tarlisko korzystając z nagromadzonego tłuszczu.

Sidebar