Suplement CXLV

Żukowski, Cz. 1957. Połowy węgorza na Zalewie Szczecińskim w latach 1946-1954 [Уловы угря на Щециньском заливе в 1946 — 1954 гг], [Catches of eel in the Firth of Szczecin in the years 1946-1954]. Prace  MIR,  Gdynia,  Nr 9, 297-311.

STRESZCZENIE

Na Zalewie Szczecińskim sezon połowowy węgorza trwa od kwietnia do września włącznie. W okresie wiosenno-letnim poławiamy bywa przede wszystkim węgorz żerujący, natomiast w okresie letnio-jesiennym węgorz błyszczący, który podąża na tarło. W sezonie węgorzowym mogą zaistnieć dwa nasilenia w połowach: 1) w maju lub czerwcu, oparte na węgorzu żerującym, 2) w sierpniu lub we wrześniu, oparte na węgorzu błyszczącym. Najbardziej popularnymi narzędziami używanymi do połowu węgorza na Zalewie Szczecińskim są: w okresie wiosennym węgorniki (alhamy) i sznury węgorzowe; w maju i czerwcu — żaki węgorzowe, węgorniki oraz sznury węgorzowe; w okresie letnim łowi się węgorza jedynie za pomocą sznurów; w okresie letnio-jesiennym (sierpień, wrzesień) stosuje się do połowów żaki, węgorniki, sznury i sufaty.

Zaobserwowano, że w połowach haczykowych na Zalewie Szczecińskim w latach 1952 — 1954 w II kwartale zawsze występowały osobniki większych rozmiarów niż w III kwartale. W II kwartale wierzchołki krzywych długości kształtowały się w klasach 41 — 45 cm a w III kwartale — w klasach długości 35 — 40 cm.

W połowach włokowych na Zatoce Pomorskiej w latach 1952 — 1953 w III kwartale wierzchołki krzywych utrzymywały się w tych samych klasach długości, jednakże zróżnicowanie w pozostałych klasach w obu latach było bardzo duże.

W połowach haczykowych na Zatoce Pomorskiej w latach 1953 — 1954 w II, III i IV kwartale występował węgorz największy. Porównując połowy haczykowe na Zalewie z połowami włokowymi i haczykowymi na Zatoce Pomorskiej stwierdza się, że największy węgorz poławiany jest na Zatoce Pomorskiej za pomocą haczyków i to w ciągu całego sezonu.

Z analizy wyładunków przemysłowych węgorza wynika, że najsłabszym rokiem w latach 1946 — 1954 był rok 1946, kiedy osiągnięto 3,2%, a najlepszym rokiem pod względem wyładunków był rok 1949, który dał 20,8%. W ostatnim pięcioleciu, to jest w okresie od 1950 do 1954 najlepszym okazał się rok 1954, w którym osiągnięto 11,9%.

Wydajność z 1 ha na Zalewie Szczecińskim najsłabsza była w roku 1946, kiedy osiągnięto zaledwie 1,1 kg/ha, a najwyższa — w 1949 roku, gdy osiągnięto 7,3 kg ha.

РЕЗЮМЕ

На Щециньеком заливе угревая путина продолжается с апреля по сентябрь включительно. В весенне-летний период в первую очередь добывается нагуливающийся угорь, а в летне-осенний — мигрирующий угорь, который направляется на нерест. В период угревой путины можно проследить два пика уловов: 1 — в период мая или июня месяца, основой которого является нагуливающийся угорь, 2 — в период августа или сентября месяца, основой которого является мигрирующий угогь.

Самыми популярными орудиями для лова угря на Щециньеком заливе являются: в весенний период т. н. „венгорники” (отмена вентерей) и крючковая снасть, в мае и июне угревые вентери, „венгорники” и крючковая снасть. В летний период для лова угря применяется только крючковую снасть. В летне-осенний период (август, сентябрь) для лова применяются вентеря, „венгорники”, крючковую снасть и сеть растянутую между двумя жердями т. н. „суфату”.

Замечено, что в уловах крючковой снастью на Щециньеком заливе в период 1952 — 1954 во II квартале всегда преобладают особи более крупных размеров чем в III квартале. Во II квартале пики кривых распределения длины находились в классах 41 — 45 см, а в III квартале — в классах длины 36 — 40 см.

В уловах тралом в Поморской бухте в период 1952 — 1953, в III квартале пики кривых находились в техже самых классах длины, однако в остальных классах длины наблюдалось за оба года значительное разнообразие.

В уловах крючковой снастью в Поморской бухте в период 1953 — 1954 во II, III и IV кварталах находился самый крупный угорь. Сравнивая уловы крючковой снастью на заливе с уловами тралом и крючковой снастью в Поморской бухте констатируется, что самый крупный угорь ловится в Поморской бухте крючьковой снастью и то на протяжении всех кварталов года.

Из анализа выгрузки промысловых уловов угря вытекает, что самые малые уловы в период 1946 — 1954 были в 1946 году, и составили 3,2%, а самые высокие уловы — в 1949 г. и составили 20,8%. За последнюю пятилетку, т.е. в период 1950 — 1954 гг. наиболее обильным оказался 1954 год, когда было достигнуто 11,9%.

Улов с 1 га па Щециньском заливе был самый слабый в 1946 г. и составил только 1,1 кг/га, а самый высокий в 1949 году когда составил 7,3 кг, га.

SUMMARY

The eel catching season in the Firth of Szczecin lasts from April to September inclusively. In the spring-summer period it is the nutritioning-eel that is caught primarily, whereas in the summer-autumn period the migratory eel, which is on its way to the spawning grounds, is found. The eel catching period has two top moments: 1) in May or June when the nutritioning eel is caught and 2) in August or September when the migratory eel composes the catches.

The gear most commonly used in performing these catches is composed of the alham and eel lines, in May and June — eel pound nets alham and eel lines are applied. In the summer season only eel lines are used, then in the summer — autumn period (August and September) eel pound-nets, alhams eel lines and sufats.

It has been observed that the specimens caught on hooks in the Firth of Szczecin in 1952 — 1954 in the second quarter were of larger dimensions than those caught in the III quarter. In the II quarter the uppermost point of the curve line was in the 41 — 45 cm length groups, while in the III quarter in the 36 — 40 cm length groups.

In the trawl-net catches done in the Pamerian Bay in 1952 — 1953 in the III quarter the top points of the curve line were found in the same length groups. However the differences observed in the remaining groups in both years were considerable.

The largest eels were caught on hooks in the Pomerian Bay in the II, III and IV quarters of 1953-54. When comparing the hook catches done in the Firth of Szczecin with the trawl net and hook catches in the Pomerian Bay it was stated that the largest eel is caught by means of hooks in the latter one in every quarter of the year.

After analysing the industrial eel landed, it appeared that when comparing the results of the years 1946 — 1954, 1946 was the year when the yielding capacity was the lowest and amounted to 3,2%. The best results were attained in 1949 amounting to 20,8%. In the period of the last five years 1950 — 1954, the best results amounting to 11,9% were obtained in 1954.

The yielding capacity of 1 ha in the Firth of Szczecin was the poorest in 1946 yielding hardly 1,1 kg/ha, and the best amounting to 7.3 kg/ha in 1949.

Sidebar