Suplement CLIX

Kulamowicz, A. 1975. On the laterotrichium and counting of the dermotrichia in pelvic fins of the lower Teleostei. Zoologica Poloniae, 25: 5-13.

ON THE LATEROTRICHIUM
AND COUNTING OF THE DERMOTRICHIA IN PELVIC FINS
OF THE LOWER TELEOSTEI
by
ANTONI KULAMOWICZ

With plates I-II
Received for publication 28th March, 1974

Abstract: In the pelvic fins of the representatives of Salmonoidei, Esociode Cyprinoidei and of Siluridei there has been noticed tlie occurrence of laterotrichium — a small bone adjoining the first dermotrichium. The laterotrichium either has not been perceived at all or considered as a short dermotrichium and therefore taken into account at estimation of the meristic relations.  The occasionel inclusion of laterotrichium in the number of dermotrichia has led to subjective determinations. Regarding the occurrence or lack of laterotrichium as an exclusively anatomical feature will contribute to the unification of opinions on the meristio relations in pelvic fins of the lower Teleostei.

INTRODUCTION

In the exterior skeleton of pelvic fins in the representatives of Salmonidae, Thymallidae, Osmeridae, Esocidae, Cyprinidae, Cobitidae Siluridae, and of Ictaluridae the author has stated the occurrence of a bone which was not a dermotrichium (GOODRICH, 1904). The bone has been recognized as homologous with the element discovered by GOSLINE (1961) and SAXENA and CHANDY (1966) in some lower Teleostei. SAXENA and CHANDY (1966) alled it laterotrichium.

The systematists either have not perceived the laterotrichium or they considered it to be a short dermotrichium what had an influence on the estimation of meristic relations.

The present paper contains some remarks on the general morphology of pelvic fins, nature of occurrence and origin of laterotrichium as well as on the manner of counting of dermotrichia in pelvic fins. […]

O LATEROTRICHIUM I LICZENIU DERMOTRICHIÓW W
PŁETWACH BRZUSZNYCH NIŻSZYCH TELEOSTEI

STRESZCZENIE

W płetwach brzusznych przedstawicieli Salmonidae, Thymallidae, Osmeridae, Esocidae, Cyprinidae, Cobitidae, Siluridae i Ictaluridae stwierdzono występowanie kości nie mającej cech dermotrichium. Kość tę rozpoznano jako homologiczną z elementem, który GOSLINE (1961) oraz SAXENA i CHANDY (1966) wykryli u niektórych niższych Teleostei. Wykryty przez siebie element SAXENA i CHANDY (1966) nazwali laterotrichium.

Wbrew dotychczasowym stwierdzeniom na początku płetw występowało zawsze tylko jedno dermotrichium nie rozgałęzione. Obok dermotrichium nie rozgałęzionego, we wspólnej z nim osłonie skórnej, mieściło się laterotrichium. Laterotrichium miało postać niewielkiej, zakrzywionej kości, której część dystalna przylegała do dermotrichium, a część proksymalna leżała w skórze pachwiny (tabl. I-II). Kształt i położenie laterotrichium nasuwają przypuszczenie, że jest to zmienione dermotrichium, ktore zsunęło się z basipterygium w procesie skracania się i obrotu nasady płetw.

Widoczność laterotrichium u okazów prześwietlonych była zawsze dobra, u okazów nie prześwietlonych widoczność tę warunkowały rozmiary, kształt i ustawienie laterotrichium oraz grubość skóry na płetwach. Trzy pierwsze cechy zależały od gatunku, na ostatnią w odosobnionych przypadkach, wpływał także wiek okazów.

Anatomowie bądź nie dostrzegali laterotrichium, bądź przyjmowali je za krótkie dermotrichium nie rozgałęzione lub górne lepidotrichium pierwszego dermotrichium. Systematycy podzielali pogląd, że laterotrichium to krótkie dermotrichium i w konsekwencji uwzględniali je przy ocenie stosunków merystycznych.

Niejednakowa widoczność laterotrichiów u poszczególnych gatunków, a nawet okazów oraz przekonanie, że na początku płetw mogą występować także dwa dermotrichia nie rozgałęzione, prowadziły przy liczeniu dermotrichiów do ustaleń subiektywnych. Traktowanie w przyszłości występowania lub braku laterotrichium jako cechy wyłącznie anatomicznej przyczyni się do unifikacji poglądów na stosunki merystyczne w płetwach brzusznych niższych Teleostei.

О LATEROTRICHIUM И ПОДСЧЕТЕ КОЖНЫХ ЛУЧЕЙ
В БРЮШНЫХ ПЛАВНИКАХ НИЖНИХ TELEOSTEI

РЕЗЮМЕ

В брюшных плавниках представителей Salmonidae, Thymallidae, Osmeridae, Esocidae, Cyprinidae, Cobitidae, Siluridae и Ictaluridae обнаружено присутствие кости, не имеющей черт кожного луча. Узнано что кость єта яавляется гомологичной с элементом, которой GOSLINE (1961), SAXENA и CHANDY (1966) обнаружили у некоторых низших Teleostei. Обнаруженный элемент SAXENA и CHANDY (1966) назвали laterotrichium.

Вопреки существующим взглядам в начале плавников выступал всегда только один не ветвистый кожный луч. Рядом с ним в общей кожной оболочке находилось laterotrichium. Laterotrichium выглядело как небольшая, искривленная кость, дистальная часть которой соприкасалась с кожным лучом, а проксимальная часть лежала в коже паха (Таб. I-II). Форма и положение laterotrichium дает возможность предполагать, что єто измененный кожный луч, который сокользнул с basipterygium в процессе укорачивания и поворота основания плавников.

Видимость laterotrichium у просвеченных єкземпляров была всегда хорошей, у непросвещенных єкземпляров видимость єту обусловливали размеры, форма и установка laterotrichium, а также толщина кожи на плавниках. Три первые черты зависели от вида, на последнюю, в некоторых случаях, влиял также возраст єкземпляров.

Анатомы либо не замечали laterotrichium, либо принимли его за короткий не ветвистый кожный луч или верхний лепидотрихии первого кожного луча. Систематики разделяли мнение, что laterotrichium — это короткий кожный луч и в результате этого принимали его во внимание при оценке меристических отношений.

Неодинаковая видимость laterotrichium в отдельных видов и даже єкземпляров и убеждение, что в начале плавников могут выступать также два не ветвистые луча, приводили при подсчете кожных лучей к субъективным определениям. Трактовка в будущем выступания или отсутствия laterotrichium как чисто анатомический черты будет содействовать унификации взглядов на меристические отношения в брюшных плавниках низших Teleostei.

 

 

Sidebar