Suplement CLX

Klekowski, R. Z.. Korde, B. and Kaniewska-Prus, M. 1977. The effect of sodium salt of 2,4-D on oxygen consumption of Misgurnus fossilis L. During early embryonal development. Pol. Arch. Hydrobiol. 24, 413-421.

5. SUMMARY

Study was made of the effect of herbicide: sodium salt of 2,4-D, on the oxygen consumption during early embryogenesis, from egg fertilization till the end of gastrulation (18 h), using the microrespirometric method of Cartesian divers.

In a 15 mM herbicide solution the oxygen consumption remained at the same level as in control till 6-7 h of the embryonic development. During further development, in eggs fertilized in water and then developed in a solution of sodium salt of 2,4-D, the rise of the oxygen consumption tended towards a decrease (till the 9th hour), whereupon a marked drop took place (after the 9th hour). On the other hand, if the eggs were both fertilized and developed in a herbicide solution, the inhibition of the oxygen consumption began already after 7 h. At the same time the eggs began to die, but this phenomenon was more pronounced after the 9th hour of development. An addition of 15 mM solution of sodium salt of 2,4-D to eggs at the stage of 68-128 blastomers (after 4h) caused no inhibition of the oxygen consumption till late gastrula (18 h).

6. STRESZCZENIE

Badano wpływ herbicydu 2,4-D-Na na zużycie tlenu w czasie wczesnej embriogenezy, od zapłodnienia jaj do końca gastrulacji (18 godzin), stosując mikrorespirometryczną metodę nurków kartezjańskich.

W 15 mM roztworze herbicydu zużycie tlenu pozostaje na takim samym poziomie jak w kontroli do 6-7 godzin rozwoju embrionu, jednakże w dalszym ciągu rozwoju pod wpływem herbicydu występuje tendencja malenia (do dziewiątej godziny) i obniżenia (po dziewiątej godzinie) wzrostu zużycia tlenu jeżeli ikra była umieszczona w roztworze herbicydu po zapłodnieniu jej w wodzie. Jeżeli jednak ikra była zapłodniona i następnie rozwijała się w roztworze herbicydu, to zahamowanie intensywności zużycia tlenu rozpoczyna sie już po siedmiu godzinach. Jednocześnie ikra zaczyna ginąć, lecz bardziej wyraźnie zjawisko to występuje po dziewiątej godzinie rozwoju. Dodanie do ikry 15 mM roztworu 2,4-D-Na na stadium 68-128 blastomerów (po czterech godzinach) nie wywołuje zahamowania intensywności zużycia tlenu do końca stadium gastrulacji (18 godzin).

 

Sidebar