Suplement CCIV

Epler, P., Bieniarz, K. and Horoszewicz, L. (1981a), Effect of different thermal regimes on reproductive cycles of tench (Tinca tinca L.). Part III. Histological characteristics of ovaries. Pol. Arch. Hydrobiol., 28, 197–205.

5. SUMMARY

Investigations were carried out during the period 1974 — 1975 on the histological picture of the ovaries of tench from ponds with various thermal regimes, and were aimed at determining the influence of temperature on the reproductive cycle of the mentioned fish species. Histological analyses constituted a method allowing for the determination, among others, of the number of batches per reproductive season. Samples of gonads were taken from killed fish as also in vivo.

It was shown that both in control as well as in heated ponds a continuous, asynchronous growth of oocytes take place in the reproductive cycle. Intensiveness of vitellogenesis depends upon the average water temperature increase to above 10 to 11° C. Rapid temperature increases, apart from considerably accelerating vitellogenesis, resulted in increasing individual differences in the maturing of ovaries. Frequent and rapid temperature changes of the water disrupted the rhythm of reproduction of population by decreasing, for example, the number of batches deposited by part of females during spawning season (Fig. 2). On the basis of obtained histological analyses of ovary samples taken in vivo from marked females it was found that the number of batches actually deposited by individual females in the control pond ranged from 3 to 4, and from 2 to 5 in the heated one deposited in six periods (Fig. 3). Termination of the spawning season took place at the end of August irrespective of the water temperature. Yolky oocytes still present in the ovaries of some females were resorbed.

On the basis of results reached and discussed it was found that a correct evaluation of tench reproduction under unstable thermal regimes should be based on an in vivo analysis of ovary samples taken from a group of marked females representative for a given population.

6. STRESZCZENIE

W latach 1974 — 1975 badano okres histologiczny jajników lina ze stawów o różnych reżimach termicznych celem określenia wpływu temperatury na cykl rozrodczy tego gatunku. Analiza histologiczna była metodą pozwalającą określić m. innymi ilość miotów w sezonie rozrodczym. Próbki gonad pobierano z ryb zabijanych oraz metodą przyżyciową.

Wykazano, że zarówno w stawach kontrolnych jak i ogrzanych następuje w cyklu rozrodczym ciągły, asynchroniczny wzrost oocytów. Intensywność witellogenezy jest uzależniona od wzrostu średniej temperatury wody powyżej 10 — 11° C. Gwałtowny przyrost temperatury, oprócz znacznego przyśpieszenia procesów witellogenezy, powodował zwiększenie się indywidualnych różnic w dojrzałości jajników. Częste i gwałtowne zmiany temperatury wody zaburzały rytm rozrodu populacji zmniejszając np. liczbę miotów składanych przez część samic w sezonie tarłowym (Fig. 2).

Na podstawie wyników uzyskanych z analizy histologicznej próbek jajników pobranych metodą przyżyciową od znakowanych samic stwierdzono, że liczba miotów rzeczywiście złożonych przez poszczególne samice w stawie kontrolnym wahała się od 3 do 4, a w stawie ogrzanym w sześciu terminach zastało złożonych od 2 do 5 miotów (Fig. 3). Zakończenie sezonu tarłowego następowało w końcu sierpnia niezależnie od temperatury wody, a znajdujące się jeszcze w jajnikach niektórych samic oocyty w stadium witellogenezy ulegały resorbcji.

Na podstawie uzyskanych i przedyskutowanych wyników stwierdzono, że prawidłowa ocena rozrodu lina w niestabilnych warunkach termicznych powinna się opierać na analizie przyżyciowo pobranych prób jajników od grupy znakowanych samic reprezentatywnych dla danej populacji.

Linki:

http://www.aiep.pl/main/results.php?q=Tinca%20tinca

Sidebar