Suplement XLIX

Polskie Archiwum Hydrobiologii [Polish archives of hydrobiology] : 1995, vol: 42, number: 1-2, pages: 75-83

 

OVARY DEVELOPMENT IN JUVENILE TENCH, TINCA TINCA (L.),
REARED IN DIFFERENT THERMAL CONDITIONS

E. Pimpicka, A. Koryzno

5. SUMMARY

Histological examinations of juvenile tench ovaries were carried out from 9th to 18th month of fish life. The fishes were divided into three groups, reared in tanks in different temperature regimes: first group in water of temperature varying from 18 to 20°C, second and third groups in constant water temperatures of 20 and 22°C, respectively. All the groups were fed with standard carp pelleted feed ad libitum. Samples for histological examinations were collected monthly.

A stimulative effect of rearing water temperature on development of germ cells and gonads of the tench was noticed. Ovaries of the tench, reared in fluctuating thermal conditions were in stage II of maturity until the 13th month of their life. From the 14th to 18th month their gonads were in stage II — III of maturity. In higher constant water temperatures of 20 and 22°C , tench females matured faster. By the 10 month their ovaries reached stage II-III of maturity, which remained present until the 14th month of their life. A further process of of vacuolisation took place in some of these females from the 15th month of their life, and ovaries of these fishes were in stage III of maturity. This stage lasted till the end of the experiment for the group reared in constant temperature of 20°C . In the ovaries of some of the third group reared in a constant temperature of 22°C  the process of intensive vitellogenesis (globular stage) was observed and these gonads reached stage IV of maturity.

 

6. STRESZCZENIE

Przeprowadzono badania histologiczne jajników linów od 9 do 18 miesiąca życia. Ryby hodowano w akwarium o zmiennej temperaturze wody (16-18°C) oraz w dwóch basenach ze stałą temperaturą wody (20 i 22°C). Karmiono je granulatem karpiowym ad libitum.

Próby do badań histologicznych pozyskano w odstępach miesięcznych. Stwierdzono stymulujący wpływ temperatury na rozwój komórek rozrodczych i jajników młodych linów. Jajniki linów hodowanych w akwarium do 13 miesiąca życia znajdowały się w II stadium dojrzałości. Od 14 do 16 miesiąca gonady były w II-III stadium dojrzałości. W basenach z wodą o temperaturze 20 i 22°C liny dojrzewały szybciej. Już w 10 miesiącu życia jajniki weszły w II-III stadium dojrzałości, które występowało u wszystkich samic do 14 miesiąca życia ryb. Dalszy proces wakuolizacji nastąpił u części samic od 15 miesiąca życia, a jajniki tych ryb znajdowały się w III stadium. Taki stan rozwoju występował u osobników hodowanych w wodzie o temperaturze 20°C do końca badań. Natomiast w jajnikach niektórych ryb podchowywanych w wodzie o temperaturze 22°C od 16 do 18 miesiąca życia obserwowano proces intensywnej witellogenezy (gromadzenie żółtka) i jajniki znajdowały się już w IV stadium dojrzałości.

_________________________________________
________________________
___________

Długosz M., B. Grabowska., E. Worniałło, 1983: Sex differentiation in tench (Tinca tinca L.). Zesz. Nauk. ART Olszytyn, 12: 106-116 (in polish).

ROŻNICOWANIE PŁCI U LINA TINCA TINCA (L.)

 Streszczenie

U lina (Tinca tinca L.) badano proces gameto- i gonadogenezy. W okresie od czerwca 1977 r. do lutego 1978 r. zebrano 128 osobników. U każdej larwy i narybku dokonano pomiarów długości (lt, lc) i masy ciała (w).

Materiał utrwalano w płynie AFA, a skrawki mikrotomowe o grubości 4 — 8 μm barwiono hematoksyliną żelazistą Heidenhaina w modyfikacji Regouda.

Stwierdzono, że anatomiczne różnicowanie płci zachodzi u samic w 24. dniu rozwoju osobniczego (5 VII). U samców natomiast różnicowanie to zachodzi później, bo w 41. dniu rozwoju (22 VII). Zauważono również że przyszły jajnik ma  kształt wrzeciona, jądro zaś kształt koła i usytuowane jest wyżej przy bocznych ścianach pęcherza pławnego.

W 111. dniu rozwoju osobniczego zaobserwowano u samic cytologiczne różnicowanie płci. Miały one długość ciała lc 3,3 — 3,9 cm i masę 0,65 — 1,20 g. U samców cytologiczne różnicowanie płci zaobserwowano w 151. dniu rozwoju osobniczego, przy długości ciała lc 3,2 — 6,9 cm i masie 0,6 — 5,5 g. Jednocześnie, makroskopowo stwierdzono stwardnienie I promienia płetw brzusznych (V), jako oznakę dymorfizmu samczego.

 

М. Длугош, Б. Грабовска, Е. Ворниалло

ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ ПОЛА У ЛИНЯ TINCA TINCA (L.)

Краткое содержание

Исследовали процесс гамето- и гонадогенезиса у линя (Tinca tinca L.). В период с июня 1977 по февраль 1978 г. взяли 128 особей. У каждой личинки и малька определили длину (lt, lc) и вес тела (w).

Материал фиксировали в жидкости AFA, микротомные срезы толщиной 4 — 8 мкм окрашивали железистым гематоксилином Heidenhaina в модификации Regouda.

Констатировали, что анатомическая дифференциация пола у самок наблюдается на 24 день индивидуального развития (5.VII) (рис. 9). В свою очередь у самцов она происходит позднее, на 41 день развития (22.VII) (рис. 9). Отметили также, что будущий яичник имеет форму веретена (рис. 1, 2, 3), а семенник — форму круга (рис. 2 ) и расположен выше, при боковых стенках плавательного пузыря (рис. 7).

На 111 день индивидуального развития у самок отметили цитологическую дифференциацию пола. Длина их тела (lc) 3,3 — 3,9 см, а вес 0,65 — 1,20 г. Цитологическая дифференциация пола у самцов наблюдались на 151 день развития при длине тела (lc) 3,2 — 6,9 см и весе 0,6 — 5,5 г. Одновременно макроскопически констатировали затвердение I луча брюшных плавников (V), как признак диморфизма самца.

Linki:

http://psjc.icm.edu.pl/psjc/cgi-bin/doc_f.cgi?autorzy=Pimpicka&autorzy_t=exact

http://www.aiep.pl/volumes/1990/0_2/txt/txt_04.php

http://www.aiep.pl/volumes/1990/1_2/txt/txt_12.php

 http://books.google.pl/books?id=qACoujcyOg8C&pg=PA103&dq=differentiation+in+tench&hl=pl&sa=X&ei=OBHxUYbvA4KyPLfxgbAD&ved=0CEcQ6AEwAw#v=onepage&q=differentiation%20in%20tench&f=false

Sidebar