Suplement CXXIV

Kokurewicz, B. 1970. The effect of temperature on embryonic development of Tinca tinca (L.) and Rutilus rutilus (L.). Zool. Pol, 20, 317-337.

SUMMARY

1. Incubation of tench was conducted at 8.5°C-30.2°C. The hatchings were obtained at temperatures ranging from 14.5°C to 30.2°C. Incubation of roach was performed at 7.5°C-26.2°C with hatchings obtained at 7.5°C-23.9°C.

2. In both species the hatchings obtained at extreme (low and high) temperatures were not numerous. The hatched out larvas were in general smaller and poorly developed, with a large the per cent of abnormalities. The mortality was high.

3. Most numerous hatchings as well as healthy and best developed larvas of tench and roach have been obtained in cultures incubated at temperatures ranging from 19°C to 24°C and 12°C to 24°C, respectively. The above temperatures have been assumed as optimal ones.

4. Both species show a close relationship between the number of day-degrees used by embryos in course of their development and the temperature incubation. The number of day-degrees used by embryos of tench till the mass hatching drops to about 2/3 of the initial value with the increasing temperature of incubation, while in case of roach it is two or even three times smaller.

5. In cultures of both species incubated at the lowest temperatures a distinct retardation in the rate of development, manifested by an increased number of day-degrees may be observed at all stages, the moment of hatching included. In some cultures a retardation of the development has been also observed at high temperatures of incubation.

6. Different time of incubation stated in the offspring of different couples proves that physical condition of the parents exerts a great effect on the offspring. Hatchings, especially those obtained in low temperatures, were asynchronic and the difference in day-degrees between the beginning and the end of hatching (in case of roach) frequently surpassed 100 D°.

7. Embryonic development of tench is highly asynchronic. Embryos incubated at identical temperature for the same period of time have attained different developmental stages. This non-uniform development is not observed at the moment of hatching, since the newly hatched larvae are at similar stage of the development. In the course of the embryonic development of roach the asynchrony is feebly marked becoming more distinct at the moment of hatching; the larvas are hatching at different stages of the individual development, depending upon the temperature of incubation.

WPŁYW TEMPERATURY NA ROZWÓJ EMBRIONALNY LINA
TINCA TINCA (L.) I PŁOCI RUTILUS RUTILUS (L.)

STRESZCZENIE

1. Hodowle lina prowadzono w temperaturach od 8,5° do 30,2° C. Wylęgi otrzymano w temperaturach od 14,5° do 30,2° C. Hodowle płoci prowadzono w temperaturach od 7,5° do 26,2° C, otrzymując wylęgi w temperaturach od 7,5° do 23,9° C.

2. W temperaturach skrajnych — zarówno niskich jak i wysokich u obu gatunków wylęgi były nieliczne, wylęgłe larwy w dużym procencie potworkowate, śmiertelność wysoka lub bardzo wysoka, larwy na ogół mniejsze i słabo rozwinięte.

3. Najliczniejsze wylęgi, zdrowe i najlepiej rozwinięte larwy otrzymywano: w przypadku lina w temperaturach 19-24°C, w przypadku płoci w temperaturach 12-24°C. Temperatury te uznano za optymalne.

4. U obu gatunków stwierdzono dużą zależność liczby stopniodni, zużytych przez zarodki w ciągu rozwoju, od temperatury inkubacji. Największą sumę stopniodni zanotowano w temperaturach najniższych. Ze wzrostem temperatury inkubacji liczba stopniodni obejmujących masowy wyląg spada w przypadku lina do około 2/3 wielkości początkowej, w przypadku płoci dwa lub nawet trzykrotnie.

5. U obu gatunków w najniższych temperaturach występuje wyraźne zwolnienie rozwoju, widoczne we wszystkich stadiach do wylęgu włącznie, a wyrażające się znacznym zwiększeniem sumy stopniodni. W niektórych próbkach zanotowano również zwolnienie rozwoju w temperaturach wysokich.

6. Stwierdzono różny czas inkubacji u potomstwa różnych par tarlaków, co świadczy o dużym wpływie kondycji rodziców na potomstwo. Wylęgi, zwłaszcza w niskich temperaturach, były rozciągnięte w czasie, a różnica pomiędzy początkiem a końcem wylęgu przekraczała w przypadku płoci niejednokrotnie sumę 100 stopniodni.

7. W rozwoju embrionalnym lina zaznacza się duża asynchronia. Zarodki inkubowane w tej samej temperaturze, w tym samym czasie osiągają różne stadia rozwoju. Nierównomierność rozwoju nie zaznacza się w momencie wylęgu, stopień rozwoju wylęgłych larw jest w zasadzie podobny. W przypadku płoci, w czasie rozwoju embrionalnego, asynchronia jest nieznaczna, a zaznacza się bardziej w momencie wylęgu; larwy, w zależności od temperatury inkubacji wylęgają się w różnych stadiach rozwoju osobniczego.

ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ НА ЗМБРИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ РЫБ ИЗ СЕМЕЙСТВА
КАРПОВЫХ: ЛИНЯ TINCA TINCA (L.) И ПЛОТВЫ RUTILUS RUTILUS (L.)

РЕЗЮМЕ

1. Икру линя инкубировано в температурах 8,5°С до 30,2°С. Вылупление наблюдалось в температурах 14,5°С до 30,2°С. Икру плотвы инкубировано в температурах от 7,5°С до 26,2°С, получая вылупление в температурах 7,5°С-23,9°С.

2. В крайних температурах как низких так и высоких у обоих видов вылупление наблюдалось в небольшом количестве, вылупленные личинки были в большинстве случаев уродливыми, смертность высокая или очень высокая, личинки в многих случаях небольшие и недоразвитые.

3. Вылупление в большом количестве здровые и найболее развитые личинки, получено у линя в температурах 19-24°С, у плотвы в температурах 12-24°С. Температуры эти признано за оптимум.

4. У обоих видов сконстатировано зависимость числа градусо-дней, употребленных зародышами на развитие от  температуры инкубации. Самую большую сумму градусо-дней сконстатировано в самых низких температурах. С увеличением температуры инкубации число градусо-дней употребленных до массового вылупления снижается у линя приблизительно до 2/3 начальной величины, у плотвы в два или три раза больше.

5. У обоих в найболее низких температурах встречается отчетливое замедление развития наблюдаемое во  всех случаях, вместе с вылуплением. С явлением замедления развития очевидно связано отчетливое увеличение числа градусо-дней. В некоторых пробах сконстатировано замедление развития в найболее высоких температурах.

6. Сконстатировано различное время инкубации у потомства различных пар производителей, что свидетельствует о влиянии на потомство состояния самых производителей. Вылупление, особенно в низких температурах, продолжалось несколько дней, а разница между началом и окончанием вылупления превышала у плотвы сумму 100 градусо-дней.

7. В эмбриональном развитии линя отмечается асинхрония. Зародыши инкубированые в той же самой температуре в то же время достигают различных стадий развития. Неравномерность развития не отмечается
во время вылупления, степень развития вылупленных личинок подобная. У плотвы, во время эмбрионального развития асинхрония незаметна. Она становится заметной во время вылупления. У эмбрионов, в зависимости от температуры инкубации, вылупление происходит в различных стадиях развития.

Sidebar