Suplement CXXXVI

Jezierska, B., 1975. The effect of various environmental factors on energy balance of perch (Perca fluviatilis L.). Pol. Arch. Hydrobiol. 22(4):553-566.

5. SUMMARY

The energy balance was determined in perches (Perca fluviatilis L.) bred at the laboratory under different experimental conditions and fed invertebrates (Tubificidae) or fish (Leucaspius delineatus H.). Each group of fish fed one kind of food was divided into two subgroups of perches bred singly (isolated individuals) and in group (six perches per aquarium). Determination was made of parameters C, P and R, as well as of the balance coefficients U -1, K1 and K2. Additional determinations were performed for a group of perches bred under experimental conditions for about 1 year.

The results indicate that in perch both the kind of food and the fact of living singly or in group exert an effect on the different parameters and energy balance coefficients. In fish-fed perches the consumption of food is greater and its assimilation — more efficient, as they exhibit higher values of consumption parameter C and assimilation coefficient U -1. They are characterized by more intense respiration and more rapid body weight gain, as compared with perches fed Tubificidae. These findings prove that invertebrates are a less appropriate food for the perch. The effect of breeding perches singly or in group manifests itself by more intense respiration and more efficient food assimilation in fish kept in group.

Long-term breeding at the laboratory brings about adaptation of perch to these conditions, expresses by an increase in food assimilation (higher values of coefficient U -1).

Determination of the effect of various experimental conditions on different parameters and coefficients of the energy balance permits drawing conclusions and prognostication on the energy balance of perch (Perca fluviatilis L.) under conditions of the natural environment.

6. STRESZCZENIE

Wykonano oznaczenia bilansu energetycznego okoni (Perca fluviatilis L.), które trzymano w laboratorium w różnych warunkach eksperymentalnych, żywiono je bezkręgowcami — Tubificidae lub rybami — Leucaspius delineatus H. Dla każdej z grup żywionych określonym pokarmem, prowadzono hodowlę pojedynczą i grupową, to znaczy trzymano ryby pojedynczo lub po 6 w jednym akwarium. Oznaczano dla nich wartości parametrów C, P, R a także wartości wskaźników bilansu U -1, K1 i K2. Dodatkowe oznaczenia wykonano dla grupy okoni trzymanych w hodowli eksperymentalnej przez okres około roku.

Otrzymane wyniki wskazują, że tak rodzaj pokarmu jak i przebywanie pojedynczo lub w grupie wpływa na poszczególne parametry i wskaźniki bilansu energetycznego okoni. Okonie żywione rybami spożywają więcej pokarmu i lepiej go przyswajają, otrzymano dla nich wyższe wartości parametru konsumpcji C i wyższe wartości wskaźnika przyswajalności U -1. Charakteryzują się one większą respiracją i szybszym przyrostem w porównaniu z rybami żywionymi Tubificidae. Dane te wskazują, że dla badanych okoni pokarm złożony z bezkręgowców był mniej odpowiedni. Wpływ trzymania okoni pojedynczo lub w grupie odzwierciedlił się w wartościach większych respiracji i zwiększeniu przyswajalności pokarmu u ryb w hodowli grupowej.

Stwierdzono również, że długotrwałe przebywanie w hodowli laboratoryjnej wpłynęło na adaptację badanych ryb polegającą na zwiększeniu przyswajania pobieranego pokarmu (wyższe wskaźnika U -1).

Zbadanie wpływu różnych warunków eksperymentalnych na poszczególne parametry i wskaźniki bilansu energetycznego pozwala określić i przewidzieć bilans energetyczny okonia — Perca fluviatilis L. w konkretnych warunkach środowiska naturalnego.

Sidebar