Suplement CXXXVII

Wanda Galicka: Body composition of young rainbow trout (Salmo gairdneri Richardson) bred in cages in Głębokie Lake. p. 371—385.

5. SUMMARY

Body composition of young rainbow trout (Salmo gairdneri Richardson) bred in cages in Głębokie Lake was determined. Cyclic seasonal changes in the levels of dry matter, ash, lipids, caloric value of body, carbon and phosphorus were found (Figs. 1 — 5). The contents of dry matter, caloric value and ash (expressed as percentages) were correlated with the level of lipids, i.e. a rise of fat in fish body was paralleled by a proportional increase in dry (mater and caloric value; an inverse relationship was observed for ash. The relationships between chemical parameters of trout body were described by linear Junction (Table I). There was a strong correlation between wet body weight of fish (g), on the one hand, and dry matter, ash and lipids (g/indiv.). The relationships between chemical parameters of trout body and total length were described by power, function equations; an analysis of correlation testified to significance at p<0.001 (Table II). Studies of the effect of age on chemical parameters of trout body pointed to significant differences between age groups (0+ and 1+ in dry matter, ash, lipids, carbon, phosphorus, nitrogen and caloric value (g/indiv.) — (Table III). Caloric value of trout (body, found by direct combustions, was fairly high (20.97 — 25.25 kJ x g -1 dry weight), as compared with other fish species; on the other hand, phosphorus content in immature trout was low (1.7 — 2.5% dry weight) — (Table IV), in comparison with other fish species. The observed percentage of nitrogen did not depart from the results of other authors, and averaged 10% dry weight.

6. STRESZCZENIE

Wykonano analizy chemiczne budowy ciał młodych pstrągów tęczowych (Salmo gairdneri Richardson) hodowanych w sadzach w Jeziorze Głębokim. Stwierdzono, że poziom suchej masy, popiołu, lipidów, kaloryczności ciała, poziom węgla i fosforu zmieniał się cyklicznie w sezonach (Rys. 1, 2, 3, 4, 5). Zaobserwowano, że zawartość suchej masy, kaloryczności oraz poziom popiołu wyrażone w procentach uzależnione były od wahań lipidów: wraz ze wzrostem tłuszczu w ciele ryb wzrastała proporcjonalnie ilość suchej masy oraz kaloryczność, odwrotną zależność notowano w przypadku popiołu. Wzajemne zależności między parametrami składu chemicznego opisano funkcją liniową (Tab. I). Stwierdzono silną korelację między żywym ciężarem ciała ryb (g) a suchą masą, popiołem i lipidami (g/osob.). Zależność chemicznych parametrów od długości całkowitej opisano równaniami funkcji potęgowej. Analiza współczynników korelacji wykazała istotną statystycznie zależność na poziomie ufności p<0.001 (Tab. II). Badając wpływ wieku (0+ i 1+) na poziom chemicznych parametrów ciała pstrąga stwierdzono istotne statystycznie różnice dla: suchej masy, popiołu, lipidów, węgla, fosforu, azotu i kaloryczności (g/osob.) (Tab. III). Kaloryczność ciała pstrąga uzyskaną metodą bezpośrednich spalań była dość wysoka na tle innych gatunków ryb (20.97 — 25.25 kJ g -1 suchej masy), natomiast poziom fosforu w ciele niedojrzałych płciowo pstrągów był niski w stosunku do innych ryb i wahał się od 1.7 — 2.5%  suchej masy (Tab. IV). Procent azotu nie odbiegał od wyników innych autorów i układał się na średnim poziomie 10% suchej masy.

Sidebar