Suplement CXXXVIII

MASTYŃSKI J., 1984. Fish biomass of drained small reservoirs. Polskie Archiwum Hydrobiologii, 31: 69–76

5. SUMMARY

Fish biomass, as the so-called fish capacity, is expressed only by this part of the total fish population that is old enough to be caught. The data are expressed in kilograms per hectare and per year. The actual fish biomass populating a given reservoir can be determined after its total draining. The draining of the lowland type reservoirs of Malta and Gołuchów enabled the determination of biomass at the time of draining, and it was in the case of the 35.0 hectare Gołuchów reservoir, 17 767 kilograms of fish, or 507.6 kg per ha; and in the case of the 64.3 hectare Malta reservoir it was, respectively, 28 171 kg and 438.1 kg. Including angling catches, the estimated biomass is 823.9 kg per ha in Gołuchów reservoir and 718 kg per ha in Malta. The draining also enabled the determination of the ichtyofauna in both the reservoirs: in Gołuchów silver crucian carp was the dominating species and in Malta it was bream. One sided, selective influence of angling of the ichtyofauna in both the reservoirs has been observed.

6. STRESZCZENIE

Biomasa ryb jako tak zwana wydajność rybacka wyrażona jest tylko częścią łowną populacji w kg z ha, w jednostce czasu obejmującej rok lub średnią wieloletnią z danego zbiornika. Faktyczna biomasa ryb żyjąca w danym zbiorniku może być określona przy jego całkowitym odwodnieniu. Odwodnienie zbiorników typu nizinnego Gołuchów i Malta pozwoliło na ustalenie wielkości biomasy w momencie odwodnienia, która wynosiła dla zbiornika 35,0 ha Gołuchów 17 767 kg ryb, czyli 507,6 kg z ha, dla zbiornika 64,3 ha Malta 28 171 kg, to jest 438,1 kg z ha. Wliczając odłowy wędkarskie, wyliczona biomasa ryb wynosi odpowiednio 823,9 ka z ha w zbiorniku Gołuchów i 718 kg z ha w zbiorniku Malta. Odwodnienie pozwoliło na ustalenie składu ichtiofauny w obu zbiornikach, w Gołuchowie gatunkiem dominującym okazał się karaś srebrzysty, w Malcie leszcz. Stwierdzono jednostronne, wybiórcze oddziaływanie odłowów wędkarskich na ichtiofaunę badanych zbiorników.

Linki:

http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BAT9-0022-0063?q=21ace5fa-0f12-4161-b02f-c93505b873de$1&qt=IN_PAGE

Sidebar